Bartha Csilla legfontosabb publikációinak listája

Önálló könyv

1999. A kétnyelvűség alapkérdései: Beszélők és közösségek. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 268 l.

Szerkesztett mű

2007a Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 343 l.

2007b  11th International Conference on Minority Languages (ICMLXI). Conference Abstracts. Pécs 5–6 July, 2007. Budapest–Pécs: Research Institute for Linguistics, HAS, Research Institute For Ethnic and National Minority Studies, Faculty of Political and Legal Sciences, University of Pécs. 148 l.

Bartha Csilla (szerk.) 2011. Nyelv és oktatás kisebbségben – Kárpát-medencei körkép. Budapest: Tinta Könyvkiadó. (Péntek János és Nádor Orsolya szerkesztőtársakkal) 360 l.

Bartha, Csilla (szerk.) 2012. Multilingualism in Europe: Prospects and Practices in East-Central Europe. Budapest: L’Harmattan. 410 l.

Tankönyv

1998. A szociolingvisztika alapjai. Bp., ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. (Magyar Nyelvészeti Továbbképzési Füzetek 2.) 48 l.

Bartha Csilla 2011. Siketség, kétnyelvűség, oktatás. Szemelvénygyűjtemény. Budapest, 2011. (Hattyár Helga szerzőtárssal) 211 l.

Társszerzőkkel

2004. Jelnyelvi-kommunikációs akadálymentesítés. Budapest: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. (Hattyár Helga, Kálmán Zsófia, Kósa Ádám, Kovács Zsuzsa, Lancz Edina, Litavetz Anna, Lovászy László, Mongyi Péter, Szabó Mária Helga, Tapolczai Gergely szerzőtársakkal) 233 l.

2003. Szabó Mária Helga szerk. A jelnyelv helyzete a kutatásban, az oktatásban és a mindennapi kommunikációban. Budapest–Pécs: PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola és Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. 121 l.

Disszertációk

1991. Nyelvhasználat – emigráns kétnyelvűség: Szociolingvisztikai vizsgálatok a detroiti magyar közösségben. Egyetemi doktori értekezés. Budapest: ELTE. 213 l.

1993. Nyelvcsere, nyelvvesztés, emigráns kétnyelvűség – Egy amerikai magyar közösség nyelvhasználatának szociolingvisztikai megközelítései. Kandidátusi értekezés. Budapest: 1993[1995]. 193 l.

Könyvfejezetek

1992a. Sztenderdizáció és/vagy nyelvi asszimiláció?: Megjegyzések az erdélyi menekültek nyelvhasználatában észlelhető változásokról. In: Kontra Miklós szerk., Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Linguistica Series, A; Studia et Dissertationes, 9., 19–29. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

1995a. Nyelvcsere, nyelvvesztés: Szempontok az emigráns kétnyelvűség vizsgálatához. In: Kassai Ilona szerk., Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat, 37–47. Budapest: Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élonyelvi Osztálya.

1995b.Néhány szó az illetékességről ?Jegyzetek egy vita margójára. Irodalmi Szemle 1995/2. 75–81. (megjelent még Kontra M., Saly N. szerk. Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról, 285–92. 1998., Budapest: Osiris.)

1999. A purista nyelvideológiák szerepe a nyelvcsere folyamatában. In: Kugler Nóra és Lengyel Klára szerk., Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére, . 44–54. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék.

2000a. Social and linguistic practices and different patterns of language shift. In: Fenyvesi, Anna and Sándor, Klára (eds.), Language contact and the verbal complex of Dutch and Hungarian. Working papers from the 1st Bilingual Language Use Theme Meeting of the Study Centre on Language Contact, November 11–13, 1999, 15–31. Szeged: Hungary. Copied in Szeged University of Szeged, Teacher Training College.

2000b. A kétnyelvűség fogalma: tudománytörténeti vázlat. In: Borbély Anna szerk., Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében, 25–35. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete.

2002a. Nyelvhasználat, nyelvmegtartás, nyelvcsere amerikai magyar közösségekben In: Kovács Nóra és Szarka László szerk., Tér és terep: Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből, 111–136. Budapest: Akadémiai Kiadó.

2002c. A kétnyelvűség-kutatás néhány alapkérdése. In: Keszler Borbála és Kiss Róbert Richárd szerk., Harmincéves a Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 54–64. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék.

2002d. Kétnyelvűség, nyelvcsere: a kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei. In: Forray R. Katalin és Cserti Csapó Tibor szerk., Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma (Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 6.), 15–34. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Romológiai Tanszék.

2003a. A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei és az oktatás. In: Nádor, Orsolya and Szarka, László szerk., Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában, 56–75. Budapest: Akadémiai Kiadó.

2003b. Die Möglichkeiten der Bewahrung der Minderheitensprachen in Ungarn. Über eine soziolinguistische Zweisprachigkeitsuntersuchung im Landesmasstab. In: Herausgeben von Ferenc Glatz, Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Studien von Cs. Bartha, A. Borbély, M. Erb, F. Glatz, A. Gyivicsán, O. Nádor, Zs. Ritoók, L. Szarka, Gy. Szépe, B. Vizi, 225–236. Budapest: Europa Institut. (Begegnungen, Band 21.)

2004a. Siket közösség, kétnyelvűség és a siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei. In: Ladányi Mária, Dér Csilla, Hattyár Helga szerk., „…még onnét is eljutni túlra…” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletér, 313–332. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

2005b. Constructing different ethnic identities: Symbolic values, linguistic ideologies and language maintenance in a Hungarian American immigrant community (New Brunswick, NJ). In: Pereiro, C. C., Suárez, A. M. és Rodríguez-Yánez, X. szerk., Comunidades e individuos bilingües, 21–33. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. + CD-változat.

2007a  Bevezetés. In: Bartha Csilla szerk., Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 7–15.

2007b  Nyelvcsere két magyarországi oláh cigány közösségben. In: Bartha Csilla szerk., Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 244–253.

2007c  Summary. In: Bartha Csilla szerk., Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.334–342.

Bartha Csilla 2007h. Adalékok a nyelv és a nemzeti/etnikai identitás viszonyának szociolingvisztikai értelmezéséhez. In: Bárczi Zsófia – Vanconé Kremmer Ildikó (szerk.) Nyelv –irodalom – társadalom. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara. 9-35.

Bartha, Csilla 2010a. Language policy and the Hungarian model of minority education. In: Mikolič, Vesna – Novak, Lukanovič – Sonja & Dukič, Davorin (Eds.) Slovene Language in Contact – Modern Directions of Multilingual and Minority Education. Koper-LjubjabaKlagenfurt: Koper University of Primorska – University of Klagenfurt. (oldalszám ismeretlen)

Bartha Csilla 2010b. „Hasznosnyelvészeti” adalékok a cigány tanulók anyanyelvi nevelésének kérdéséhez. In: Fedinec Csilla (szerk.) Utazás a magyar nyelv körül. Írások Kontra Miklós tiszteletére. Tinta Könyvkiadó. 206–216.5

Bartha Csilla 2011a. Nyelvpolitika Magyarországon – középpontban a nyelvi kisebbségek. In: Croasdale, Michael – MacDonald, Eilidh (Eds.) Towards a Language Rich Europe. Multilingual Essays on Language Policies and Practices. Berlin: British Council. 44–50.

Bartha, Csilla 2011b. Language Policy in the Republic of Hungary – Focussing on Linguistic Minorities. In: Croasdale, Michael – MacDonald, Eilidh (Eds.) Towards a Language Rich Europe. Multilingual Essays on Language Policies and Practices. Berlin: British Council. 51–56.

Bartha Csilla 2011. Bevezetés. In: Bartha Csilla – Péntek János – Nádor Orsolya (szerk.) Nyelv és oktatás kisebbségben – Kárpát-medencei körkép. Budapest: Tinta Könyvkiadó. (Péntek János szerzőtárssal) 9–17.

Bartha Csilla 2012a. Stílus – interakció – diskurzus. Szociolingvisztikai szempontok és a beszédalkalmazkodás-elmélet lehetőségei a stílus vizsgálatában. In: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.) Nyelv és kultúra − kulturális nyelvészet. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. (Hámori Ágnes szerzőtárssal) 191–197.

Bartha Csilla 2012b. Országjelentés: Magyarország. In: Extra, Guus – Yağmur, Kutlay (szerk.) Nyelvekben Gazdag Európa: Nyelvpolitikai trendek és gyakorlatok. London: British Council – Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság. 71–89.

Bartha, Csilla 2012c. Country Report: Hungary. In: Extra, Guus – Yağmur, Kutlay (Eds.) Language Rich Europe – Trends in Policies and Practicies for Multilingualism in Europe. London: British Council – European Commission Directorate for Education and Culture. 70–88.

Társszerzővel

1995d. The Influence of Age and Gender on Code-switching among Romanians in Hungary. Gorter, D. szerk., Code-switching and Language Contact, 284–289. Leeuwarden, Fryske Akademii. (Borbély Annával társszerzőként)

2000. Changing verb usage strategies in Hungarian-American bilingual discourse. In: Fenyvesi, Anna and Sándor Klára szerk., Working papers from the 1st Bilingual Language Use Theme Meeting of the Study Centre on Language Contact, November 11–13, 1999, 31–49. Szeged, Hungary. Copied in Szeged University of Szeged, Teacher Training College. (Olena Sydorenkóval társszerzőként)

2002. Szegregáció, diszkrimináció vagy társadalmi integráció? – a magyarországi siketek nyelvi jogai. In: Kontra Miklós és Hattyár Helga szerk., Magyarok és nyelvtörvények, 73–123. Budapest: Teleki László Alapítvány (Hattyár Helga szerzőtárssal)

Tanulmányok

1989. Adalékok a detroiti magyar közösség nyelvállapotához. Magyar Nyelv 1989/2: 230–35.

1991. Egy kutatási jelentés margójára. Gondolatok az erdélyi menekültek nyelvhasználatáról. Édes Anyanyelvünk 2.3:4.

1992. Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány. Magyar Nyelv 108–111.

1991. Erdélyi menekültek magyar nyelvi viszontagságai. Regio – Kisebbségtudományi Szemle. 1991/1: 77–87.

1992. A nyelvek közötti érintkezés univerzáléi: Néhány adalék a kódváltás kérdésköréhez. In: Laczkó Krisztina és Kozocsa Sándor szerk., Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára, 19–28.Budapest: ELTE.

1993a. Mindég csak magyarú beszélünk ALL THE TIME – Magyarnak lenni túl a Kecegárdán. Magyar Nyelvőr. 17. évf. 4:491–5.

1993b. Családnév-módosítások a detroiti magyarban. Névtani Értesítő XV. 41–45.

1993c. Megjegyzések a lexikai kölcsönzésről. In: Kozocsa Sándor Géza szerk., Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születésnapjára, 26–35. Budapest: ELTE

1995. A nyelvvesztés néhány rendszerbeli szimptómája amerikai magyarok nyelvhasználatában. In: Laczkó Krisztina szerk., Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára, 34–45. Budapest: ELTE.

1995/96. Social and linguistic characteristics of immigrant language shift – The case of Hungarians in Detroit. Acta Linguistica Hungarica, Vol. 43 (3–4):405–431.

1996a. A társadalmi kétnyelvűség típusai és főbb vizsgálati kérdései. Magyar Nyelvőr. 1996/3.: 263–82.

1996b. A kétnyelvűség-kutatás szociolingvisztikai módszerei. In: Terts István szerk., Nyelv, nyelvész, társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól, 19–24.Pécs: JPTE. I kötet

1997. Helységneveink ragozása határainkon innen és túl. In: Kiss Gábor és Zaicz Gábor szerk., Szavak – nevek – szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára, 49–61. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete.

1998a. Beszélőközpontúság a nyelvi változások magyarázatában: A kulturális átvételeknek nem minősülő kölcsönelemek. In: Hajdú Mihály és Keszler Borbála szerk., Emlékkönyv Abaffy Erzsébet hetvenedik születésnapjára, 14–20. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszéke.

1998b. Soziolinguistik zwischen Osten und Westen. (Jenő Kiss: Társadalom és nyelvhasználat. Budapest, 1995, Nemzeti Tankönyvkiadó. 318 S.) Dialectologia et Geolinguistica. 6: 109–114.

1999. Ten Conferences on Variation in Hungarian: Establishing Western-Style Sociolinguistics in Hungary. Eurasian Studies Yearbook 71: 2–7.

2000. A kétnyelvűség kialakulásának családi szocializációs modelljei. In Földi Éva – Gadányi Károly szerk., Vox Humana Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára, 56–65. Budapest: ELTE BTK Fonetikai Tanszék.

2002a. Nyelvi hátrány és iskola Iskolakultúra 2002/6–7: 84–93.

2002b. Magyar nyelv – magyar közösségek – kétnyelvűség. Egyetemi Fonetikai Füzetek 32: 7–29.

2005. Language Ideologies, Discriminatory Practices and the Deaf Community in Hungary. In: Cohen, J., McAlister, K., Rolstad, K., & MacSwan, J. szerk., ISB4: Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism, 210–222. Somerville, MA: Cascadilla Press.

2006a Nyelv, identitás és kisebbségek. A nemzeti identitás fogalmának értelmezései egy országos kutatás tükrében. In: Tóth Ágnes és Vékás János szerk., Egység a különbözőségben. Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek, 57–84. Budapest: Friedrich Ebert Stiftung.

2006b „A régiek a régi cigányt beszélik, mi már kavarjuk” – Nyelvcsere két magyarországi oláh cigány közösségben. In: Kálmán László szerk.,  KB 120. A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet–Tinta Könyvkiadó. 411–440.

2007c   Nyelvi attitűdök és a nyelvcsere. In: Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor szerk., Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. 84–101.

2007d  Kétnyelvűség a Muravidéken. Muratáj 2006.1-2. Lendva-Lendava: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. 2007. 79–113.

2007e Nyelvváltozat- és/vagy nyelvcsere? – Hat magyarországi kisebbségi közösség nyelvi attitűdjeinek összehasonlító elemzése. In: Zelliger Erzsébet (szerk.), Nyelv, területiség, társadalom. A 14. Élőnyelvi Konferencia (Bük, 2006. október 9–11.) előadásai. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 95–111.

Bartha Csilla 1993c. Nyelvhasználat és generációk összefüggése a detroiti magyarban. Hungarológia. 3: 40–51.

Bartha Csilla 1995. Néhány szó az illetékességről – Jegyzetek egy vita margójára. Irodalmi Szemle 1995/2. 75–81.

Bartha Csilla 1996b. Szépen magyarul. Egyetemi Fonetikai Füzetek 8. 49–52.

Bartha Csilla 1998. Soziolinguistik zwischen Osten und Westen. (Jenő Kiss: Társadalom és nyelvhasználat. Budapest, 1995, Nemzeti Tankönyvkiadó. 318 S.) Dialectologia et Geolinguistica. 6: 109–114.

Bartha Csilla 2000. Kétnyelvűség, oktatás, kétnyelvű oktatás és kisebbségek. Educatio 4: 761–775.

Bartha, Csilla 2008a. Myth and reality of linguistic others. The situation of linguistic minorities in Hungary. Cahiers d’etudes hongroises 14:101-122, 2007/2008.

Bartha Csilla 2009. Kérdések és hozzászólások. In: Kenesei István (vendégszerkesztő) Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében. Magyar Tudomány 2009/2: 1375–1358.

Bartha, Csilla 2010a. Foreign language education in Hungary: Concerns and controversies. Ammon, Ulrich – Darquennes, Jeroen – Wright, Sue (Eds.) Sociolinguistica. Band 24. 61–84. (Kontra H. Edit szerzőtárssal)

Bartha Csilla 2010b. Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban. Nyelvi variabilitás és társas jelentések konstruálása a szociolingvisztika „harmadik hullámában”. Magyar Nyelvőr 134.3: 298–321. (Hámori Ágnes szerzőtárssal)

Bartha Csilla 2011. A többnyelvűség Európa kincse. Felnőttképzés 2011/2: 19–22. (Az interjú készítője Tóth Etelka) (ismeretterjesztő jellegű)

Bartha Csilla 2011. Cigány közösségek, nyelvi sokszínűség és az oktatás nyelvi kihívásai. – Magyarországi helyzetkép. Európai Tükör. 2011/3. (Hámori Ágnes szerzőtárssal)107–131.

Bartha Csilla 2013b. Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben: Egy új kutatási területről. Pro Minoritate. 2013/3. 13─28. http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2013/ProMino-1303-02-bartha-laihonen-szabo.pdf (Szabó Tamás Péter és Laihonen, Petteri szerzőtárssal)

Társszerzővel

1997. Nyelvészek a nyelvtörvényről Magyar Tudomány 1997/9:1068–75. (Jeff Harlig, Jarovinszkij Alexandr, Kassai Ilona, Pléh Csaba, Réger Zita, Reményi Andrea Ágnes szerzőtársakkal)

2006a. A magyarországi siketek közössége és a magyarországi jelnyelv. In: Kiefer Ferenc főszerk., Magyar nyelv. 852–906. Budapest: Akadémiai Kiadó. (Hattyár Helga és Szabó Mária Helga társszerzőkkel)

2006b. Dimensions of linguistic otherness: prospects of minority language maintenance in Hungary. (To appear in: Language Policy 2006.3.; online version is available: (http://www.springerlink.com/content/1573-1863/?Content+Status=Accepted)

2006c A magyarországi siketek közössége és a magyarországi jelnyelv. In: Kiefer Ferencs szerk., Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó. 852–906. (Társszerzők: Hattyár Helga és Szabó Mária Helga)

2006d Dimensions of linguistic otherness: prospects of minority language maintenance in Hungary. (Társszerző: Anna Borbély), Language Policy 5.3: 337–365(29)

2007i   Romani nyelvészeti kutatások nemzetközi ajánló bibliográfiája. In: Bartha Csilla szerk., Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 317–327. (Szalai Andrea társszerzővel)

2007j   Szociolingvisztikai, nyelvpolitikai, nyelvészeti antropológiai munkák. In: Bartha Csilla szerk., Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 328–332. (Szalai Andrea társszerzővel)

Konferenciacikk

Bartha Csilla 1991. Nyelvhasználat és identitás-szimbólumok a detroiti magyar közösségben. Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia II. Kötet. Nyíregyháza: Nyíregyházi Tanárképző Főiskola. 532–36.

Bartha, Csilla 1998. Constructing different ethnic identities: Symbolic values, linguistic ideologies and language maintenance in a Hungarian American immigrant community. Actas do I Simposio Internacional Sobre o Bilingüismo: Comunidades e Individuos Bilingües. Vigo, España. 121–136.

Bartha, Csilla 2005a. Language Ideologies, Discriminatory Practices and the Deaf Community in Hungary. In: Cohen, J., McAlister, K., Rolstad, K., & MacSwan, J. (Eds.) ISB4: Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism. Somerville, MA: Cascadilla Press.

Bartha, Csilla 2005b. Constructing different ethnic identities: Symbolic values, linguistic ideologies and language maintenance in a Hungarian American immigrant community (New Brunswick, NJ). In: Pereiro, C. C. – Suáretz, A. M. – Rodríguez-Yánez, X. (Eds.) Comunidades e individuos bilingües: Actas di I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 21–33.

Bartha Csilla 2008a. Od mýtov o monoligvizme k výmene jazyku.– Formy výmeny jazyka a jeho zachovanie v menšinových komunitách. (Preklad G. Szabómihályová) In: Uhrinova, Alžbeta – Tóth, Alexander Ján (szerk.) Slovenčina v menšinovom prostredí. Štúdie z II. medzinárodnej vedeckej konferencie Vyskumného ústavu Slovákov v Mad’arsku, Békešská Čaba, 17.–18. októbra 2007. Békešská Čaba. 97–104.

Bartha Csilla 2008b. A nyelvcsere és a nyelvmegtartás formái kisebbségi közösségekben. In: Uhrinova, Alžbeta – Tóth, Alexander Ján (szerk.) Slovenčina v menšinovom prostredí. Štúdie z II. medzinárodnej vedeckej konferencie Vyskumného ústavu Slovákov v Mad’arsku, Békešská Čaba, 17.-18. októbra 2007. Békešská Čaba. 104–113.

Bartha Csilla 2009. Út a többnyelvűség felé? – Nyelvideológiák, attitűdök és nyelvcsere: a kétnyelvűséggel kapcsolatos elképzelések szerepe a kisebbségi nyelvek megőrzésében. In: Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.): Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia. Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4-6. Budapest: Tinta Kvk., 2009. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 101.). 141-156.

Bartha Csilla 2013a. Lingitudinal Resarch on Ethnic Identity and Language Shift In: 9th International Symposium on Bilingualism (ISB9), 10-13 June 2013 Singapore. Konferencia helye, ideje: Singapore, Szingapúr, 2013.06.10-2013.06.13. 2013. Paper Ses 5.08d.

Konferencia absztrakt

Bartha, Csilla 1993. Code-switching and/or Borrowing?  Contributions to the Theory of Immigrant Bilingualism. Abstracts of Scholarly Papers, p. 27. The Fifth International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Budapest.

Bartha Csilla 1994. A kölcsönzés lehetséges társadalmi jelentéseiről különös tekintettel a kulturális átvételeknek nem nevezhető kölcsönelemekre. A Magyar Nyelvészek VI. Nemzetközi Kongresszusa. Eger.

Bartha Csilla 1996. A nyelvcsere mint nyelvi változás. A 9. Élőnyelvi Konferencia előadásainak tartalmi kivonata. Szeged.

Bartha, Csilla 1997. Shift or maintenance? Linguistic ideologies, symbolic values and language preservation in immigrant setting (Hungarian in New Brunswick, NJ). Abstracts of the International Symposium on Bilingualism, p 65. Newcastle upon Tyne, England.

Bartha, Csilla 1998a. Language ideologies and patterns of language maintenance in an immigrant setting: the case of Hungarian in New Brunswick, NJ. Sociolinguistic Symposium 12., p 44. London: Institute of Education, University of London.

Bartha, Csilla 1998b. Hungarians speaking about Hungarian:ongoing folklinguistic research based on the Survey of Spoken Hungarian. Sociolinguistic Symposium 12., pp. 44-45. London: Institute of Education, University of London. (Borbély Anna társszerzővel)

Bartha, Csilla 1999. The pragmatics of bilingual speech. Study Centre on Language Contact, February 20-23, 1999. p.14. NIAS, Wassenaar  The Netherlands.

Bartha, Csilla 2001. EU membership, Hungarian language and minority languages in Hungary. What consequences does EU membership have for a small language? Conference for Candidate Countries, March 9-11, 2001. Svenska Institutet, Bålsta, Sweden. p. 26. (Borbély Anna társszerzővel)

Bartha, Csilla 2005. Patterns of language shift in Romani-speaking communities in Hungary – Data, methods and local interpretations. 5th International Symposium on Bilingualism. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra. p. 171.

Bartha, Csilla 2008. Linguistic Otherness in education – linguistic behaviour and ethnic identity across students. In: Everyday Multilingualism / Lebensweltliche Mehrsprachigkeit. International Conference Internationale konferenz. Eisenstadt: University of Applied Sciences. 62. o.

Bartha, Csilla 2010. Sociolinguistic Aspect of Language Shift – Cross-community Differences Analysis in Six Linguistic Minorities in Hungary. In: Papanikos, Gregory T. (Ed.) Abstract Book. 3rd Annual International Conference on Philology, Literature & Linguistics. 12 – 15 July 2010 Athens. 19. o. (Borbély Anna társszerzővel)

Egyéb

Bartha Csilla 1998. Skutnabb-Kangas, Tove 1998. Nyelvi sokféleség, emberi jogok és a “szabad” piac. Fundamentum 2. évf. 1-2. sz. 7–25. (szakfordítás)

Bartha Csilla 1998. Hungarians speaking about Hungarian. Ongoing Folklinguistic research based on the Survey of Spoken Hungarian. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi osztály (kézirat) (Borbély Anna szerzőtárssal)

Bartha Csilla 2003. Egységes vizsgálati szempontrendszer – A nyelvi másság dimenziói: a kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei című projektum kutatói számára. Budapest, „A nyelvi másság dimenziói” Archívum Kézirattára, MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi osztály. (kézirat)

Bartha Csilla 2004. Ajánló (Részletek a szakvéleményből) In: Göncz Lajos 2004. A vajdasági magyarok kétnyelvűsége. Szabadka–Budapest: Magyarságkutató Tudományos Társaság – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. 7–8. (szakvélemény)

Bartha Csilla 2007g. Néhány tény és tévhit a kétnyelvűségről. Éva Magazin. 2007 május. Interneten: http://www.evamagazin.hu/kuszobontul/cikk.php?id=113 (ismeretterjesztő jellegű)

Bartha Csilla – Hattyár Helga 2007. A siket közösségek és a jelnyelvek szociolingvisztikai és általános nyelvészeti megközelítései. (előadás, elhangzott: a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2007. december 11-i felolvasóülésén)

Bartha Csilla 2008b. Ufók-e a siketek? És a magyar romák? Népszava, 2008. szeptember 30. (Az interjú készítője: Scipiades Erzsébet) (ismeretterjesztő jellegű)

Bartha Csilla 2011. Siket Identitás Adatbázis – SIA (SINOSZ és Többnyelvűségi Kutatóközpont együttműködésében) 112 interjú (9 háttérinterjú; 9 csoportos háttérinterjú; 37 videointerjú; 40 hangzó interjú, 17 narratív interjú) (adatbázis) (Hattyár Helga szerzőtárssal)

Bartha Csilla, 2012. Idegennyelv-tanulás az óvodában. Vendég a háznál. MR Kossuth Rádió. 2012. február 13. (Az interjú készítője Mohácsi Edit) (ismeretterjesztő jellegű)

Bartha Csilla 2011. Jelnyelvi Tudástár (Sign Language Knowledge Base) Budapest: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. CD formátum. (adatbázis)

Bartha Csilla 2011. Multilingualism Knowledge Base – Research Centre for Multilingualism, RIL HAS (adatbázis)

Bartha Csilla 2009. Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály számára Az ET Kisebbségek védelméről szóló Keretegyezménye magyarországi végrehajtásával kapcsolatos országjelentéshez intézeti szakértői anyag készítése: (Érintett témakörök: A tolerancia és a kultúrák közötti párbeszéd; A kisebbségi nyelvek használata) (szakvélemény)

Bartha Csilla 2012d. A magyar nyelv és a „leszakadó rétegek”. Vitaindító. http://magyarnyelvert.hu/a-magyar-nyelv-es-a-hatranyos-helyzetu-csoportok/ (Közreműködők: Hattyár Helga, Hámori Ágnes, Nagy Noémi, Szabó Mária Helga)

Bartha Csilla 2012e. Néhány szociolingvisztikai szempont a magyar nyelvet használó/tanuló célcsoportok meghatározásához. Hozzászólás. http://magyarnyelvert.hu/a-magyar-nyelv-es-akulhoni-magyarsag/bartha-csilla/

Bibliográfia

2002. A kétnyelvűség és a nyelvcsere kutatása. Válogatott bibliográfia (1990–2001). In Kovács Nóra és Szarka László szerk., Tér és terep: Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből, 461–476. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Bartha Csilla (vál. és szerk.) 2011. Siketek, siket közösségek, jelnyelvek. Válogatott bibliográfia. Budapest: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége – MTA Nyelvtudományi Intézet, Többnyelvűségi Kutatóközpont. 38 l.

Bartha Csilla (összeáll. és szerk.) 2011. A nyelvészeti diskurzuselemzés alapfogalmairól. (Hámori Ágnes szerzőtárssal)

Bartha Csilla (összeáll. és szerk.) 2011. Stílus a szociolingvisztikában és a diskurzusban. (Hámori Ágnes szerzőtárssal)