Márku Anita

Önéletrajz >>

Publikációk

2000-2015

Önálló könyv:

Márku Anita 2008. Érvényes történetek. Nyelvválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyarok körében. Monográfia. Ungvár – Beregszász: PoliPrint Kft. – KMF. 2008. Rákóczi-füzetek: XLVIII. 172 p.

Márku Anita 2013. „Po zákárpátszki”: Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. Monográfia. Ungvár: „Líra” Poligráfcentrum, 2013. 244 oldal. http://www.kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/Marku_Po_zakarpatszki.pdf;

Könyvfejezet:

Csernicskó István szerk. 2003. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. VI. fejezetből (A magyar nyelv Beregszász szolgáltató egységeiben, boltjaiban, éttermeiben és a piacon, valamint az orvosi rendelőben) 100-104, VIII. fejezetből (A kárpátaljai magyar középiskolások nyelvhasználatáról. Társszerző: Beregszászi Anikó) 179-207, (A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződéséről. Társszerző: Csernicskó István) 207-221, X. fejezetből (Attitűdök és sztereotípiák: milyennek látjuk magunkat és az ukránokat? Társszerző: Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Hires Kornélia) 233-242; Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola. Beregszász, 2003. (Társszerző: Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Hires Kornélia, Karmacsi Zoltán).

Csernicskó István szerk. Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Budapest-Beregszász: MTA Magyar Tudományosságért Külföldön Elnöki Bizottsága- Hodinka Antal Intézet, 2010. (Társszerző: Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Molnár D. István, Molnár József) Fejezet: A szókölcsönzés (Csernicskó István, Hires-László Kornélia és Márku Anita 82–93;); (A kódváltás: váltogatás a nyelvek között (Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Márku Anita 98–103)

Szerkesztett kötetek:

Csernicskó István és mtsai szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. PoliPrint, Ungvár, 2003. (Társszerző: Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Hires Kornélia, Karmacsi Zoltán).

Magyar-ukrán kisszótár. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2007. (társszerkesztőként).

Csernicskó István – Márku Anita szerk. „Hiába repülsz te akárhová…” Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához. Rákóczi-füzetek sorozat 27. kötet. Ungvár: PoliPrint, 2007. [„Wherever you fly…” A guide to the study of Hungarian dialects]

Csernicskó István – Hires-László Kornélia – Márku Anita szerk. (eds.). 2008: „hogy a magyarság ne vesszen el nyomtalanul ezen a vidéken”. A kárpátaljai magyarság 20. századi története és mai helyzete mélyinterjúk tükrében [„in order to Hungarians do not dissolve into thin air in this place”. The 20th century’s history and today’s situation of the Transcarpathian Hungarians in the lights of sociolinguistic interviews]. PoliPrint, Ungvár (Uzhgorod, Ukraine), p. 192. (Társszerkesztő: Hires László Kornélia, Csernicskó István)

Karmacsi Zoltán – Márku Anita szerk. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Konferenciakötet. Nemzetközi tudományos konferencia a Rákóczi-napok keretében. 2009. március 26-27., Ungvár: PoliPrint, 2009.

Hires-László Kornélia – Márku Anita – Molnár D. István 2011. szerk. A 10 éves Hodinka Antal Intézet tudományos bibliográfiája (2001 – 2010). Ungvár: PoliPrint

Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán és Márku Anita szerk.: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest – Beregszász, Tinta Könyvkiadó – Hodinka Antal Intézet, 2011.

Márku Anita és Hires-László Kornélia szerk. 2015. Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont. Ungvár: Autdor-Shark, 248. old. http://www.kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/HAI_KOTET_15.pdf;

Tanulmány, konferencia-kiadvány:

2001

Valóban különleges-e a nagydobronyiak nyelvjárása? Ungbereg 2001 3. Pánsíp-almanach 109-121.old. valamint olvasható a www.ungbereg.ini.hu/dokumentumok; web-oldalon (társszerző: Csernicskó István)

Hatékonyság a nyelvhelyességi kérdések oktatásában: In. A 11. Élőnyelvi Konferencia. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének Évkönyve 97-102. old., Újvidék: Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszéke, 2001. (társszerző: Csernicskó István)

2002

Egymás szemében. A kárpátaljai magyar középiskolások véleménye az ukránságról és önmagukról (társszerző: Csernicskó István); In. Kisebbségi magyarság – Identitás és önszerveződés városon és falun: az MTA Kisebbségkutató Intézet konferenciája 389-393.old., 2002/2.

Угорсько-українські міжмовні контакти на Закарпатті з точки зору соціальної лінгвістики: In. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Том 1. 134-136 ст., Київ, Європейський Університет, 2002.

2003

Miből élünk? Adalékok a kárpátaljai magyarság munkaerő-piaci helyzetének leírásához. In. Fábri István szerk. Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. 105-135. old. Budapest, 2003. (Társszerző: Hires Kornélia)

Різні типи лексичних запозичень у варіантах угорської мови Закарпатської області. In. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Том 3. 125-127. ст., Київ, Європейський Університет, 2003.

2004

Nyelvjárási eredetű nyelvi változók a kárpátaljai magyar fiatalok nyelvhasználatában. In: P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit szerk. Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2004. 135-146.

Posgay Ildikó: Anyanyelvjárás – nyelvi hátrány. In: Huszti Ilona és Koljadzsin Natália szerk. nyelv és oktatás a 21. század elején. 72-77. Ungvár, PoliPrint, 2005.

Kölcsönszók használata a kárpátaljai magyar fiatalok körében. In. Beregszászi Anikó és Csernicskó István szerk. Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2004.

2005

Kölcsönvett szavak. In: Csernicskó István szerk. Diákok és fiatal kutatók tudományos konferenciájának anyagai. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2005. III. füzet 8-17.

2008

Szókölcsönzés a kárpátaljai magyar főiskolások és egyetemisták körében. Alkalmazott Nyelvtudomány, 2008/1-2, 27–39.

A kárpátaljai magyarok nyelvválasztási stratégiái kétnyelvű nyelvi módban. In: Kötél Emőke szerk. PhD konferencia. A Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból. 2008. november 10., Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium: Budapest. P. 214–238.

2009

A kódváltáshoz kapcsolódó attitűdök és nyelvi mítoszok a kárpátaljai magyarság körében. (Attitudes towards codeswitching and linguistic myths among the Transcarpathian Hungarians) In: Borbély Anna, Vanconé Kremmer Ildikó, Hattyár Helga szerk: „Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák” 15. Élőnyelvi Konferencia, 2008. szeptember 4-6., Párkány. MTA Nyelvtudományi Intézet – Gramma Nyelvi Iroda – Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara: Budapest – Dunaszerdahely – Nyitra, 2009. p. 373–383.

Nyelvválasztási stratégiák a kétnyelvű kárpátaljai fiatalok körében. Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2009/2, p. 145–163.

„Po zákárpátszki” Interferenciajelenségek a kárpátaljai magyar közösségben. In: Balázs Géza és Grétsy László szerk. Anyanyelv az életemben. OKM -Anyanyelvápolók Szövetsége, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009. 144–155.

A kárpátaljai magyarok kétnyelvű nyelvhasználata pszicholingvisztikai megközelítésben. In: Karmacsi Zoltán és Márku Anita szerk. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Ungvár: PoliPrint, 2009, 107–113. old.

A Hodinka Antal Intézetről röviden. In: Lanstyák István–Menyhárt József–Szabómihály Gizella szerk. Tanulmányok a kétnyelvűségről IV. Dunaszerdahely: Gramma. 2009, 223–230.

2010

Kárpátaljai magyarok kódváltási stratégiái. In: Navracsics Judit szerk. Nyelv, beszéd, írás. Pszicholingvisztikai tanulmányok I. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 107. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. 111-121.

Mindig legyen érvényes történeted!” A kárpátaljai magyarok kódváltási stratégiái pragmatikai nézőpontból. In: Kozmács István, Vančoné Kremmer Ildikó szerk.: Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia, Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért, Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu, Science for Education – Education for Science. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra Közép-európai Tanulmányok Kara, Nitra 2010. 35-47.

2011

Марку, Аніта 2011. Слов’янскі лексичні запозичення у мовленні угорців Закарпатської області. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2011. 52–54. с.

Márku, Anita 2011. Die Sprachwahlstrategien der Ungarn in Transkarpathien in zweisprachiger sprachlicher Art. In. Közös horizont. Válogatás a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak tanulmányaiból, 2011., 85–112.

Márku Anita 2011. A kódváltás pragmatikai okai, megítélése a kárpátaljai magyarok körében. In: Alkalmazott nyelvtudomány, XI. évf. 1-2. szám, 115–135.

Márku Anita 2011. Nyelvhasználati sérelemtörténetek a kárpátaljai magyarok körében. In: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán és Márku Anita szerk.: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest – Beregszász, Tinta Könyvkiadó – Hodinka Antal Intézet, 2011, 350–355.

Márku Anita 2011. Szituatív kódválasztás a kárpátaljai magyarok körében. In: Kisebbségkutatás 2011/4; 600-609.

2012

Márku Anita: Kárpátaljai kétnyelvűség: a kódváltás pszicholingvisztikai szempontú megközelítése. In: Navracsics Judit – Szabó Dániel szerk. A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok III., 237–246. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012.

Márku Anita: Szlovákiai magyar szakos egyetemisták nyelvválasztása, kommunikációs stratégiái, nyelvekhez és kontaktusjelenségekhez való viszonya. Acta Academiae Beregsasiensis 2012/2: 43–60.

Márku Anita: Die Pragmatischen Gründe und (die kommunikatorische) Funktion des Codewechels und der Sprachwahl unter Sprechern des ungarischen is Transkarpatien.In: Petra Stankovska – Maria Wtorkowska – Jozef Pallay ed. Individualna in kolektivna dvojezičnost, 143–154. Ljubljana: Univerzita v Ljubljani Filozofska Fakulteta, 2012.

2013

Márku Anita 2013. A kódváltás funkciói a kárpátaljai magyarok beszédszituációiban. In: Szoták Szilvia–Vargha Fruzsina Sára szer. Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekció-előadásai (Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.) Bolyai Társaság–Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, 2013. 90–107.

Anita Márku 2013. Situational choice of codes among the Transcarpathian Hungarians. In: Minorities Research 14. 83–96.

2014

Márku Anita 2014. Kölcsönszavak a hálózatban. In: Beregszászi Anikó és Hires-László Kornélia szerk. Meszelt falakon túl. Születésnapi köszöntő kötet Kótyuk István  113–129. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszék, Magyar Tanszéki Csoport–Hodinka Antal Intézet, 2014.

Márku Anita 2014. Kódváltás: nyelvi deficit vagy kreatív kommunikációs stratégia. In: Navracsics Judit szerk. Transzdiszciplináris üdvözletek Lengyel Zsolt számára. 161–188. Gondolat Kiadó – Pannon Egyetem MFTK. Budapest–Veszprém.

Márku Anita 2014. “Po násomu”. Szolidaritás és kizárás: a kódváltás mint nyelvi játszma. In: Gróf Annamária, N. Császi Ildikó, Szoták Szilvia szerk. Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség. Írások Kolláth Anna tiszteletére, 225–235. Budapest–Alsóőr: Tinta Könyvkiadó–UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet, 2014.

Márku Anita 2014„Po zákárpátszki“ Kétnyelvűségi jelenségek (lexikai kölcsönzések) a kárpátaljai magyarok körében. In Єлизавета Барань, Степан Черничко ред. Bárány Erzsébet, Csernicskó István, szerk. Українсько-угорські міжмові контакти: минуле і сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції. Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Nemzetközi tudományos konferencia előadásai; Наіонала Академія Наук України Інститут Української мови – Міністерство освіти і Науки України – Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ; Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ukrán Nyelvi Intézete – Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma –II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Ужгород: Поліграфцентр „Ліра” 2014. 193–212 cc.

2015

Márku Anita 2015. Az internetes nyelvhasználat kutatásának lehetőségei a kárpátaljai magyarok gyakorlóközösségeiben. In: Márku Anita–Hires-László Kornélia szerk. Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból. Ungvár, Autdor-Shark: 71–89. http://www.kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/HAI_KOTET_15.pdf;

Márku, Anita and Bartha, Csilla 2015. Researching the internet language use as a modern trend in applied linguistics. In: ed. by Ilona Huszti and Ilona Lechner: MODERN TRENDS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS. Proceeding of the international conference ’Modern trends in foreign language teaching and applied linguistics int he twenty-first century: Meeting the challenges’, 11-12 April, 2014). Beregszász/Berehovo 2015. 156–168. http://www.kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/modern-trends_11_17.pdf;

Megjelenés alatt:

Márku Anita: Соціо- й психолінгвістичні аспекти дослідження переключення кодів угорців Закарпаття. In: Studia Russica, Várható megjelenés: 2016

A nyelvi kontaktusok (kódváltás, szókölcsönzés) témakörének helye az anyanyelvi oktatásban: a kárpátaljai magyar iskolák példája. Anyanyelv-pedagógia, 2016.

Könyvajánló, recenzió:

A nyelv és a kárpátaljai anyanyelvi oktatás nyelvész szemmel. Közoktatás, XI. évf. 2004/4-5. szám.

A kárpátaljai magyar oktatás helyzete (1989-1999). Elemzés a magyar nyelvű iskolarendszerről. (Orosz Ildikó: A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999) Ungvár: PoliPrint, 2005.) Kárpátalja, VI. évf. 5. szám, 2006. február 3.

Társadalomtudományi tanulmányok Kárpátaljáról. (Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok. Szerk.: Beregszászi Anikó és Papp Richárd. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest – Beregszász, 2005). Együtt, 2006/1. 71-73. old. http://www.hhrf.org/mekk/egyutt17.pdf;

A kétnyelvű mentális lexikon (Navracsics Judit: A kétnyelvű mentális lexikon. Balassi Kiadó, Budapest 2007. 180 lap). Recenzió. Alkalmazott Nyelvtudomány, 2008/1-2, 217–220.

Kétnyelvűség: variabilitás és változás magyarországi közösségekben (Borbély Anna: Kétnyelvűség: variabilitás és változás magyarországi közösségekben, Budapest: L’Harmattan, 2014. 344 p.) Recenzió: Kisebbségkutatás. Minority Studies, 23. évf. 2014/2. szám. 168–173.

Katalin Pintz and Anita Márku: Borbély, Anna (2014): Kétnyelvűség: Variabilitás és változás magyarországi közösségekben [Bilingualism: Variability and Change in Hungarian Communities]. In:   Sociolinguistica. Volume 29, Issue 1, Pages 202–206, ISSN (Online) 1865-939X, ISSN (Print) 0933-1883, DOI: 10.1515/soci-2015-0020, November 2015.

Internetes publikációk:

  1. Kárpátaljai magyar munkavállalókkal és munkáltatókkal készített mélyinterjúk tartalomelemzése. (Társszerző: Hires Kornélia) olvasható a http://www.hhrf.org/kmtf/index1.htm honlapon (társszerző Hires Kornélia)
  2. Felmérés 36 kárpátaljai magyarlakta település lakosságának munkanélküliségéről c. tanulmány olvasható http://www.hhrf.org/kmtf/index1.htm honlapon (társszerző Csernicskó István és Hires Kornélia)
  3. A kárpátaljai magyarság szociális helyzetéről c. tanulmány olvasható a  http://www.hhrf.org/kmtf/index1.htm honlapon (társszerző Hires Kornélia)
  4. Valóban különleges-e a nagydobronyiak nyelvjárása? olvasható a www.ungbereg.ini.hu/dokumentumok; web-oldalon (társszerző: Csernicskó István)

Cikk:

2000-2001

1.A kárpátaljai magyar középiskolások és az -e kérdőszócska: Közoktatás 2000/2. szám; 7. évfolyam; 20-21. old.

2.Mi található egy kárpátaljai magyar háztartásban?: Kárpátalja 2001/7. szám; I. évfolyam

3.A nákozásról egy reprezentatív vizsgálat eredményei kapcsán: Közoktatás 2001/1. szám 13. old.; 8. évfolyam.

4.Ahány nyelv, annyi ember: Kárpátalja 2001/I. évf. 18. sz.

2002-2003

5. A kárpátaljai magyar fiatalok ukrán nyelvhez fűződő viszonyáról. Közoktatás, IX.évf., 2002/2.szám, 6-7. old.

Idegen hivatkozás:

Bárányné Komári Erzsébet: Az ukrán nyelv oktatásának problémái és feladatai a kárpátaljai magyar iskolákban. Elhangzott a IV. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2004. október 20-22.; Közoktatás, XI. évf. 2004/4-5. szám.

6.Hogyan boldogulunk Beregszászban, ha csak magyarul beszélünk? Egy kis séta.  Kárpátalja, II. évf./2002 24.szám, 11.old. (Társszerző: Karmacsi Zoltán)

7.A kárpátaljai magyar középiskolások és a suksük. Közoktatás, X. évf., 2003/1. szám.

Kézirat:

1.A Kárpátaljai magyar középiskolások ukrán és magyar nyelvvel szembeni társadalmi és nyelvi attitűdjei, sztereotípiái. Évfolyammunka. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2001.

2.A kommunikációs szempontok érvényesülése a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelésben alsó tagozaton. Szakdolgozat. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

3.Kódválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyarok körében. Szakdolgozat, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2007.

4.„Po zákárpátszki”. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák (nyelvválasztás, kódváltás) szocio- és pszicholingvisztikai aspektusai a kárpátaljai magyar közösségben. Doktori (PhD) értekezés, Veszprém, Pannon Egyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2011.

Konferencia-előadások:

2000

1.2000. július 30. „Valóban különleges-e Nagydobrony nyelvjárása?” „Nagydobrony 2000” c. konferencia. (Társelőadó: Csernicskó István)

2.2000. szeptember „Hatékonyság a nyelvhelyességi kérdések oktatásában”. 11. Élőnyelvi Konferencia, Újvidék. (társszerző: Csernicskó István)

3.2000. november 3. „A kárpátaljai magyar középiskolások és az –e kérdőszócska” Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium keretein belül megrendezett Tudományos Diákköri Konferencia.

2001

4.2001. május 30-3. „Egymás szemében. A kárpátaljai magyar középiskolások véleménye az ukránságról és önmagukról” MTA Kisebbségkutató Intézet “Kisebbségi magyarság: nemzetiségi lét, identitás és önszerveződés városi környezetben és falun” c. szimpózium (társelőadó: Csernicskó István).

5. 2001. június 2. „A nákozásról egy reprezentatív vizsgálat eredményei kapcsán”  Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium keretein belül megrendezett Tudományos Diákköri Konferencia.

2002

6.22-23 квітня 2002 р. Угорсько-українські міжмовні контакти на Закарпатті з точки зору соціальної лінгвістики. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. Всеукраїнська науково-практична конференція, Київ, Європейський Університет.

7.2002. augusztus 26-28. – Nyelvjárási eredetű nyelvi változók a kárpátaljai magyar fiatalok nyelvhasználatában. XII. Élőnyelvi Konferencia, Nyíregyháza.

8.2002. december 1-4. A kárpátaljai magyar fiatalok munkaerő-piaci esélyei és lehetőségei. Családi környezet, életút, esély. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet MOZAIK2001 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Ifjúságkutatási konferencia, Csíkszereda.

2003

9.27-28 березня Різні типи лексичних запозичень у варіантах угорської мови Закарпатської області..

10.2003. május 15.  Kölcsönvett szavak. Diákok és fiatal kutatók konferenciája. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász.

2005

11.2005. november 24-26. A magyar nyelv oktatása Kárpátalján IV. Gramma Nyelvészeti Napok keretében megrendezett „A magyarnyelv-oktatás időszerű kérdései Szlovákiában” konferencia, Párkány (Társelőadó: Beregszászi Anikó).

2006

12.2006. március 29–31 A számítógépes technológia használata a nyelv- és irodalomórákon. A magyar nyelv és irodalom új tantervek és tankönyvek alapján való oktatásának sajátosságai a 12 éves képzésben, Országos tudományos-módszertani konferencia. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász (Társelőadó: Pallay Ferenc, Hires Kornélia)

13.2006. április 5. Mit kutat a Hodinka Intézet? (Társelőadó: Hires Kornélia). II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Kölcsey Esték, Beregszász.

14.2006. október 9XIV. Konferencia, Bük.

15.2006. október 28. Kódválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyarok körében. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók IV. Konferenciája. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász.

2007

16.2007. március 30. Magyar nyelvészeti kutatások a Hodinka Antal Intézetben és ezek gyakorlati alkalmazhatósága. (Társelőadó: Hires Kornélia, Karmacsi Zoltán). A Közoktatás/Kisebbségi oktatás az EU-ban és Ukrajnában. Tudományos konferencia. Beregszász.

17.2007. december 21. A nyelvváltás mint kommunikációs stratégia a kárpátaljai magyar főiskolások és egyetemisták körében. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók V. Konferenciája. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász.

2008

18.2008. szeptember 4-6., Párkány. A kódváltáshoz kapcsolódó attitűdök és nyelvi mítoszok a kárpátaljai magyarság körében. (Attitudes towards codeswitching and linguistic myths among the Transcarpathian Hungarians) 15. Élőnyelvi Konferencia „Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák”

19.2008. október 10-11., Pápa. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben, V. Kutatásmódszertani Konferencia, 2008. október 10–11. Pannon Egyetem BTK Neveléstudományi Intézetének Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpontja

20.2008. november 9-10., Budapest. A kárpátaljai magyarok nyelvválasztási stratégiái kétnyelvű nyelvi módban. Balassi Intézet, Konferencia a Tudomány Napja tiszteletére

2009

21.2009. május 16. Kétnyelvűségi hatások és kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyarok körében pszicholingvisztikai aspektusból.  Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók VI. Konferenciája. Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszász, 2009. május 16.

22.2009. március 26-27., A kárpátaljai magyarok kétnyelvű nyelvhasználata pszicholingvisztikai megközelítésben. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Nemzetközi tudományos konferencia a Rákóczi-napok keretében. 2009. március 26-27., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász.

23.2009. május 24–27., Kárpátaljai magyarok kódváltási stratégiái (A szavak és a mondatok szintjén). XI. Balatonalmádi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, 2009. május 24–27., Balatonalmádi.

24.2009. június 19-20, ”Mindig legyen érvényes történeted!” Kétnyelvűségi hatások és kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyarok körében pszicholingvisztikai aspektusból. Nyelv, identitás, többnyelvű lét és oktatáspolitikák 2009. június 19-20, Jakab Antal Tanulmányi Ház, Csíkszereda (Csíksomlyó), Románia.

2010

25. 2010. április 28–29. Nyitra, Szlovákia: „Mindig legyen érvényes történeted!” Kétnyelvűségi hatások és kommunikációs stratégiák  kárpátaljai magyar főiskolások és egyetemisták körében; (Valid Stories. Influences of bilingualism and bilingual communication strategies in the Hungarian speech community in Transcarpathia.)”Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért”. Nemzetközi konferencia az 50 éves nyitrai magyar pedagógusképzés tiszteletére; A Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, a  Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke és a Masaryk Egyetem Szlavisztika Tanszéke 2010. április 28–29-én nemzetközi konferenciája;

26. 2010. május 15. Kihez, mikor, hol, hogyan? Nyelvválasztási stratégiák a kárpátaljai magyarok körében. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók VI. Konferenciája. Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszász, 2010. május 15.

27. 2010. május 25-27. Balatonalmádi, Magyarország: Szituatív kódválasztás és kódváltogatás a kárpátaljai magyar közösségben. XII. Balatonalmádi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, 2010. május 25–27., Balatonalmádi.

28. 2010. június 25-26. Csíksomlyó, Románia: Kétnyelvű lét: stratégiák, előnyök és hátrányok a kárpátaljai magyar közösségben. Kisebbségek nyelvi helyzete Romániában és a Kárpát medencében c. konferencia, A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Sapientia EMTE csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának Román Nyelv és Irodalom – Angol Nyelv és Irodalom Tanszéke;

29. 2010. szeptember 16-18. Beregszász, Ukrajna: Szituatív kódválasztás és váltogatás a kárpátaljai magyar közösségben. 16. Élőnyelvi Konferencia, Beregszász.

2011

30. 2011. május 22-26. Balatonalmádi, Magyarország. Kárpátaljai kétnyelvűség: a kódváltás grammatikája. XIII. Balatonalmádi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, 2011. május 22–26., Balatonalmádi.

31. 2011. augusztus 22-27. Kolozsvár, Románia. A kódváltás funkciói a kárpátaljai magyarok beszédszituációiban. In: Nyelv és kultúra a változó régióban. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus.

32. 2011. október 20-23. Ljubljana, Szlovénia. Die pragmatischen Gründe und (kommunikationelle) Funktion des Codewechsels und der Sprachwahl im Kreise der Ungarnsprachigen in Transkarpatien. Mednarodno znanstveno konferenco Individualna in kolektivna dvojezičnost, Univerza v Ljubljani Filozovska Fakulteta Oddelek za Slavistiko.

2012

33. 2012. március 27–31. Kétnyelvűségi hatások és kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatában. Kárpátaljai Napok, Pannon Egyetem Modern Filológia és Társadalomtudományi Kar, Veszprém.

34. 2012. augusztus 30. – szeptember 1. Etikai dilemma és kódváltás-korpusz, 17. Élőnyelvi Konferencia, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvészeti Tanszéke és Angoltanárképző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke, Szeged.

35. 2012. október 18–19. „Po zákárpátszki” Kétnyelvűségi jelenségek (kölcsönzések, kódváltások) a kárpátaljai magyarok körében, A magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok múltja és jelene c. nemzetközi tudományos konferencia, Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ukrán Nyelvi Intézete–II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász.

36. 2012. november 9–11. Felvidéki és kárpátaljai hallgatók nyelvválasztási szokásai és nyelvekhez fűződő attitűdje, XIII. RODOSZ Konferencia, Kolozsvár (Társelőadó: Pécsi Andrea)

37. 2012. november 21. „Po násomu” Szolidaritás és kizárás: a kódváltás mint nyelvi játszma. Főiskolai végzősök és a tudományos utánpótlás II. RFKMF,  Öregdiák Szövetségének I. Tudományos Konferenciája, Beregszász

2013

38. Budapest, 2013. május 23. „A jószándék kevés! Több kell – az értelem!” Reklámok, szolgáltatások vizuális kétnyelvűsége Kárpátalján. A nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata: Kárpát-medencei kisebbségi körkép c. konferencia. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Többnyelvűségi Kutatóközpontja szervezésében.

2014

39. Beregszász, 2014. február 8. „Po zákárpátszki”- Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások a kárpátaljai magyar közösségben. Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete. Iskolai Könyvtár és nemzeti sokszínűség- Kultúrák találkozása.

40. Beregovo, 11–12 April, 2014. Researching the internet language use as a modern trend in applied linguistics. Modern trends in foreign language teaching and applied linguistics in the twenty-first-century Europe: meeting the challenges; The Department of Philology (English Language and Literature), II. Rákóczi Ferenc Transcarpathian Hungarian Institute;

41. Nyitra, 2014. szeptember 18–19. Kontaktusjelenségek mint a nyelvi kreativitás megnyilvánulásai a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatában a közösségi fórumokon. 18. Élőnyelvi konferencia, Nyitra; Kié a terep? — Bevonódás, együttműködés, társadalmi felelősség, avagy a “sztenderd” kritikai újraértelmezésének empirikus lehetőségei; Módszertani műhely;

2015

42. Beregszász, 2015. március 26–28. Kreatív nyelvhasználat, nyelvi vitalitás: a digitális kommunikáció hatása a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatára. Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások. Nemzetközi tudományos konferencia a Rákóczi Napok keretében. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola