Események

„Nyelvek Európai Napja” workshop

Petteri Laihonen (University of Jyvaskyla) előadása: A csángó írásbeliség – finnországi perspektívából. Az első magyar jelnyelvi meseverseny eredményhirdetése (Budapest, 2017.09.26.)

Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség műhelykonferencia

Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség c. műhelykonferencia (társszervezésben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszékével. 2017. szeptember 22-23.) http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/nyelvi-tajkep-nyelvi-sokszinuseg-muhelykonferencia

A konferencián elsősorban a nyelvi tájképnek az iskolai és digitális nyelvhasználat kutatásaihoz és alkalmazhatóságához kapcsolódva számos előadással (6) mutattuk be a kutatócsoport eddigi eredményeit az oktatás és a nyelvhasználat, valamint e kettő kapcsolatának újszerű kihívásaira és gyakorlataira vonatkozóan. A konferencia résztvevői között számos magyar és határon túli nyelvész, oktatáskutató, illetve a felsőfokú tanárképzésben résztvevő kolléga volt.

Jelnyelvi workshop a 19. Élőnyelvi Konferencián

Önálló jelnyelvi workshop szervezése a marosvásárhelyi 19. Élőnyelvi Konferencián (Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Marosvásárhely, 2016. szeptember 7─9. Rendező: Sapientia EMTE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke, Marosvásárhely, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke, Kolozsvár és Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Kolozsvár).

http://www.ms.sapientia.ro/hu/rendezvenyek/konferenciak/19-elonyelvi-konferencia-2016-elonyelvi-kutatasok-es-a-dialektologia

A workshopon a „bevonódás, esélyteremtés, résztvevő nyelvi tervezés” kulcsszavak mentén előadásaink a korábbi jelnyelvi kutatások tapasztalatainak és eredményeik felhasználhatóságát járták körül a kétnyelvű siketoktatás módszertani szempontjaiból. A workshop célcsoportja a szűkebb szakmai közösség volt, elsősorban szociolingvisták, többnyelvűség-kutatók, magyar és külföldi jelnyelvkutatók- és oktatók, tolmácsok.

NyelvEsély-workshop rendezése a XXVI. MANYE Kongresszuson

Önálló NyelvEsély-workshop rendezése a XXVI. MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) Kongresszuson (PÉCS, 2017. aug. 30-szept. 1., http://www.manye.hu/node/37 )A nagyszabású és az oktatási kutatások igen széles palettáját átfogó kongresszus célcsoportja az alkalmazott nyelvészek, nyelvtechnológusok, tolmácsok, terminológusok mellett kifejezetten a gyakorló tanárok, tanárképzésben dolgozó oktatók, nyelvtanárok voltak. A Nyelvesély kutatócsoport által szervezett és tartott, a „Sokszínűség, multiplicitás és partnerség a tanulásban, tudásformálásban és megerősítésben – A (siket) oktatás új korszakának szociokulturális, bizonyítékalapú szemlélete” c. workshopban a siket gyermekek kétnyelvű-multimediális oktatásához kapcsolódó előadások mellett több, a „mainstream” oktatásban felmerülő kérdésekkel és kognitív, illetve oktatásmódszertani kulcsfogalmakkal kapcsolatos kutatási eredményekkel is megismerkedhettek a résztvevők.

Nemzetközi kollokvium rendezése az „16th International Conference on Minority Languages” konferencián

Nemzetközi kollokvium rendezése finn-magyar részvétellel Finnországban a „16th International Conference on Minority Languages” konferencián (2017. aug. 28-30, Jyväskylä – Närpes), a kisebbségi nyelvek egyik legrangosabb nemzetközi konferenciáján, nagy sikerrel.

https://www.jyu.fi/en/congress/applied-summerschool/summerschool2017

Workshop Gladys Tang hongkongi és Onno Crasborn holland jelnyelvész kutatóval

Workshop Gladys Tang hongkongi és Onno Crasborn holland jelnyelvész kutatóval (Budapest, 2017. jún. 27-28.). Az ELTE-MTA ázsiai nyelvek nemzetközi konferenciájához (IACL 25, http://www.nytud.hu/iacl25/ ) kapcsolódóan kétnapos szakmai műhelyt tartottunk, amelyen Prof. Gladys Tang (Professor and director of Centre for Sign Linguistics and Deaf Studies, Professor of Research and Technology Center for Language and Communication Disorders) a siket gyermekekkel végzett lenyűgöző munkájáról és a Jelnyelvészeti Központjukról tartott előadást. A workshop keretében bemutatta a Hong Kong-i oktatási formákat a siket gyermekek esetében, illetve most folyó kutatásaikról is beszámolt. Munkatársaink bemutatták a stúdiót, illetve a közelmúlt- és jövőbeni kutatásokról, valamint tervezett együttműködés részleteiről esett szó. Június 27-én Onno Crasborn, a nemzetközi jelnyelvi korpuszkutatások kiemelkedő alakja is csatlakozott a workshophoz, ennek során bemutathattuk a magyar jelnyelvi korpuszon folyó korábbi és jelenleg is folyó munkálatokat.

Workshop James H. Tai és Jane S. Tsay tajvani jelnyelvész professzorokkal

Workshop James H. Tai és Jane S. Tsay tajvani jelnyelvész professzorokkal (Budapest, 2017. jún. 28.) Prof. James H-Y. Tai (Distinguished Chair Professor, Graduate Institute of Linguistics; Director, Advanced Gerontological Expertise Institute; Director, Research Center for Humanities and Social Sciences; National Chung Cheng University, Taiwan) és Prof. Jane S. Tsay (Taiwan Center for Sign Linguistics, Graduate Institute of Linguistics, College of Humanities National Chung Cheng University, Taiwan) vezető ázsiai nyelvészek. A workshop célja a tajvani nyelvészeti és jelnyelvi kutatási trendek megismerése, a magyar kutatási eredmények bemutatása, hosszútávú szakmai együttműködés megalapozása volt, Kelet és Nyugat találkozása, jelnyelvek és hangzó nyelvek kapcsolata és a többnyelvű multidiszciplinaritás fogalmai mentén.

Nemzetközi workshop Thomas Geissler kutatóval

Nemzetközi workshop 2017. június 13. Thomas Geissler kutatóval, a Nyelvesély munkatársai és a berlini Humbold Universität Deaf Studies tanszék hallgatói (mintegy 40 fő) részére. A (teljes egészében jelnyelven folyó) workshop célja a Nyelvesélyben folyó, siketoktatással kapcsolatos fejlesztések és jelnyelvi kutatások bemutatása volt az egyetemisták (leendő jelnyelv-oktatók és –tolmácsok) számára, valamint a német siketoktatási kutatások, oktatási trendek és legfőbb oktatási segédanyagok megismerése, kölcsönös tapasztalatszerzés.

Szakmai workshop Jukka Sinnemäki finn tanár, szakmódszertani kutató részvételével

Szakmai workshop Jukka Sinnemäki finn tanár, szakmódszertani kutató részvételével (Budapest, 2017.03.30.). Jukka Sinnemäki beszámolója legújabb pedagógiai eredményeiről, projektjeiről Az előadás és az azt követő beszélgetés témája elsősorban az iskolás gyermekek iskolai és iskolán kívüli tevékenységeinek, aktivitásának, éberségi szintjének és motivációinak összefüggéseivel, ennek mérésével, módszertanával és elemzésével kapcsolatos pilot kutatás körül szerveződött.

Siketoktatási szekció az országos Grammatika és oktatás konferencián

Önálló siketoktatási szekció szervezése az ELTE BTK által szervezett országos Grammatika és oktatás konferencián („Grammatika és oktatás – időszerű kérdések”, 2016. november 24–25. Főszervező: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest).

https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/grammatika-es-oktatas-idoszeru-kerdesek-konferencia-mai-magyar-nyelvi-tanszek-szervezeseben

A szekció célcsoportja az anyanyelv-pedagógia megújítása iránt érdeklődő szakemberek, gyakorló pedagógusok, tanárképzési oktatók és hallgatók voltak; a szekció különös sikereként emelhetjük ki, hogy a hallgatóság körében a kutatók, tanárok és egyetemi hallgatók mellett igen magas számban voltak jelen laikus siket érdeklődők is, és részvételükkel élénk diskurzus alakult ki az egyes előadásokhoz kapcsolódóan (vö. beszámoló a konferenciáról: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=660)

Projektnyitó workshop

A „NyelvEsély” kutatócsoport egésznapos projektnyitó workshopja (Budapest, 2016. november 7.) A program két előadással indult: dr. Bartha Csilla előadása a NyelvEsély projekt alapkoncepcióját és kulcsfogalmait a 21. század sokrétű átalakulásainak és oktatási rendszereinek összefüggésrendszerébe helyezte; Jukka Sinnemäki finnországi tanár, szakmódszertani kutató pedig „Nyelvi erőforrások, interkulturalitás és multidiszciplinaritás – irányelvek és tapasztalatok a finn oktatási rendszerben” címmel tartott vitaindító előadást. Ezután sor került az ország különböző részeiről érkező és az oktatás különböző szegmenseiben (siketoktatás, cigány gyermekek oktatása, nemzetiség iskola, egynyelvű gyermekeket oktató általános iskola, gimnázium stb.) tevékenykedő tanárok, iskolaigazgatók, óvópedagógusok, gyógypedagógusok közti személyes megismerkedésre, kölcsönös tapasztalatcserére; a rendezvényt a résztvevő felek közti kerekasztal-beszélgetés zárta.

2016/17-es tanév 1. félév:

ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Bartha Csilla:

P/NY/ALKN-14                 Kutatói szeminárium 3.            (Gyakorlat)

BMA-MAGD-NY-896       Diplomamunka szeminárium 1.            (Gyakorlat)

 

2016/17-es tanév, 2. félév:

ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

 

Bartha Csilla:

BMA-MAGD-NY-898       Diplomamunka szeminárium 2.            (Gyakorlat)

OT-MAGY-182-1              Szociolingvisztika (Gyakorlat)

P/NY/ALKN-10                 Szakterületi alkalmazott nyelvészeti szakkollégium 2. (Előadás)

P/NY/ALKN-12                 Kutatói szeminárium 2.            (Gyakorlat)

P/NY/ALKN-16                 Kutatói szeminárium 4.            (Gyakorlat)

P/NY/ALKN-10                 Szakterületi alkalmazott nyelvészeti szakkollégium 2. (Előadás)

P/NY/ALKN-9                   Kutatói szeminárium 1.            (Gyakorlat)

P/NY/ALKN-7                   Szakterületi alkalmazott nyelvészeti szakkollégium 1. (Előadás)

Holecz Margit:

OT-MAGY-182-2                         Szociolingvisztika (Gyakorlat)

OT-MAGY-182-3                         Szociolingvisztika (Gyakorlat)

Romanek Péter Zalán:

BBN-MJN-113       Terepmunka (jelnyelvhasználat, jelnyelvi tudás, siketoktatás (Gyakorlat)

Tücsök Dorottya (50%-ban):

OT-MAGY-182-4                         Szociolingvisztika (Gyakorlat)

OT-MAGY-182-5                         Szociolingvisztika (Gyakorlat)

 

A NyelvEsély kutatócsoport munkatársai tantárgy-pedagógiai kutatásait bemutató nemzetközi és hazai tudományos konferenciaelőadások

Nemzetközi konferencián tartott előadások:

 1. Bartha Csilla: Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság és reflexivitás: A vizuális nyelvek kritikai nyelv(észet)i tájképe. Plenáris előadás. „Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség” c. műhelykonferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda. 2017. szept. 22-23.
 2. Borbély Anna: Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben. Plenáris előadás. Élőnyelvi Konferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Marosvásárhely. 2016. szeptember 7–9.
 3. Bartha Csilla: Nyelvi szocializáció, nyelvhasználat és kétnyelvűség a magyarországi siket közösségben. Élőnyelvi Konferencia, Marosvásárhely. 2016. szeptember 7-9.
 4. Bartha Csilla – Pachné Heltai Borbála: Minority Language Acquisition in Urban Context: New Speakers, Heterogeneous Linguistic Resources and Ideologies in an Urban Language Nest in Finland. International Symposium on Bilingualism, University of Limerick, Írország, 2017. június 11–15.
 5. Bartha Csilla, Pachné Heltai Borbála: “Globalization From the Bottom Up” and Increasing Educational Export: The Sámi Language Nests CoDesigns. Envisioning Multi-sited Language Education Policies. Finnország, Jyväskylä. 2016. június 20-22.
 6. Bartha Csilla – Holecz Margit: Ownership and user participation – Possibilities and perspectives of research 16th International Conference on Minority Languages. Finnország, Jyväskylä és Närpes, 2017. augusztus 28-30.
 7. Bartha Csilla – Holecz Margit: Sign language corpora in grammar education. 16th International Conference on Minority Languages. Jyväskylä és Närpes, 2017. augusztus 28-30.
 8. Bartha Csilla – Holecz Margit – Romanek Péter Zalán: Re-Thinking Multimodality and Variation: The Hungarian Sign Language Corpus Project. 25th Annual Meeting of the International Association of Chinese Linguistics (IACL 25). Budapest, 2017. június 25-27.
 9. Bartha Csilla – Holecz Margit: Multiplicity of Deaf communities – Where new speakerness/signerness is the prorotype of language user. 11th International Symposium on Bilingualism – Bilingualism, Multilingualism and the New Speaker (ISB11). Írország, Limerick, 2017. június 11-15.
 10. Bartha Csilla – Holecz Margit: Diversity and multicompetence from a bimodal-bilingual perspective. International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME17). Braga, 2017. május 11-13.
 11. Bartha Csilla – Holecz Margit – Varjasi Szabolcs: Multimodal communication – Lessons learnt from the first Hungarian Sign Language Corpus study. Fenno-Ugric Computational Linguistics and related language resources. Helsinki, 2016. szeptember 23.
 12. Bartha Csilla – Holecz Margit – Varjasi Szabolcs: The SIGNificant Chance Project: Sociolinguistic challenges of the building of the first Hungarian Sign Language corpus. 1st International Conference on. Sociolinguistics. Budapest. 2016- szeptember 1─3.
 13. Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán: A jelnyelv és a vizuális diskurzusvilágok – A nyelvi tájkép rejtett dimenziói a siket^világ mélyén. Nyelvi tájkép, Nyelvi sokszínűség műhelykonferencia, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda. 2017. szeptember 22-23.
 14. Bartha Csilla – Tücsök Dorottya: Szuperdiverzív iskola? – avagy a nyelvi tájkép kutatásának lehetőségei az oktatásban. Nyelvi tájkép, Nyelvi sokszínűség műhelykonferencia, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda. 2017. szeptember 22-23.
 15. Borbély, Ana: Bilingvismul în decursul vieţii (Életen át tartó kétnyelvűség). Meghívott előadás, Al XXVI-lea Simpozion, 12–13 noiembrie 2016. Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, Giula (XXVI. Szimpózium. Magyarországi Románok Kutatóintézete). Gyula. 2016. november 12–13.
 16. Borbély, Ana: Cercetări longitudinale asupra identităţii romȃneşti la romȃnii din Ungaria (A magyarországi románok etnikai identitásának longitudinális vizsgálata). Szekcióelőadás, ,,Limba română în lume”, 20–25 mai 2017. Viena–Budapesta, ELTE Budapesta (Román nyelv a világban. ELTE Budapest.) Bécs–Budapest. 2017. május 20–25.
 17. Hámori Ágnes: Egy orális kultúra vizualitása: a cigány nyelvhasználat megjelenései a youtube és a facebook „virtuális” terében”. „Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség” c. műhelykonferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia, Csíkszereda. 2017. szept. 22-23.
 18. Hámori Ágnes – Tücsök Dorottya – Romanek Péter Zalán: Területi változatok, hozzáférés, terminológiai fejlesztés: A magyar jelnyelvi alapszótár és oktatási jelkincstár kialakításának (oktatási) sztenderdizációs kihívásai. 19. Élőnyelvi Konferencia, Marosvásárhely. 2016. szeptember 7-9.
 19. Holecz Margit – Bartha Csilla: Miracle or vain hope? – Meta-analysis of cochlear implantation. 16th International Conference on Minority Languages. Finnország, Jyväskylä és Närpes, 2017. augusztus 28-30.
 20. Holecz Margit – Bartha Csilla – Ökrös Ferenc: (Missing) Chances of bimodal bilingualism? – Linguistic factors of personal and labor market success of the Deaf in Hungary. International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME17). Braga, 2017. május 11-13.
 21. Nagyné Kiss Anna: Research and participation from the Deaf perspective. 16th International Conference on Minority Languages. Finnország, Jyväskylä és Närpes, 2017. augusztus 28-30.
 22. Nagyné Kiss Anna ─ Romanek Péter Zalán: “Ha ez jelnyelven így van, akkor miért nem helyes magyarul?” – Kétnyelvűség, variabilitás és metanyelvi tudatosság siket felnőttek körében. Élőnyelvi Konferencia Marosvásárhely. 2016. szeptember. 6-10.
 23. Romanek Péter Zalán ─ Bartha Csilla ─ Hámori Ágnes ─ Holecz Margit: Bottom-up Standardisation? The First Hungarian Sign Language – Hungarian Online Dictionary. 25. International Annual Meeting of Chinese Linguistics, Budapest. 2017. június 27-28.
 24. Schmidt Ildikó: Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációja a befogadó iskola szempontjából. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség – Műhelykonferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia, Csíkszereda, 2017. szeptember 22-23.
 25. Tóth Etelka: A honlap mint virtuális nyelvi tájkép. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség – Műhelykonferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, 2017. szeptember 22-23.

 

Előadások hazai konferencián:

 1. Bartha Csilla: Multimodális szemiotikai repertoárok, jelelő közösségek és az autenticitás régi-új ideológiái: Reflexív, kritikai nyelvészeti közelítések a magyarországi „siketoktatás” és -kutatás esélyteremtő gyakorlatához. Plenáris előadás. MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1.
 2. Bartha Csilla: Nyelvi hátrány vagy nyelvesély? Az anyanyelvűség, leszakadás és társadalmi sikeresség konstrukciói és az esélyteremtő oktatás. Plenáris előadás. Magyar Nyelvstratégiai Intézet „Nyelvünkben otthon? − Esélyt mindenkinek!” című konferencia. Budapest, 2017. szeptember 12.
 3. Bartha Csilla: Tulajdonjog és felhasználói részvétel – Kutatási lehetőségek és távlatok. MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1.
 4. Bartha Csilla ─ Bokor Julianna: Vizuális nyelvi hozzáférés, kognitív fejlődés és tanulási sikeresség: A hallássérült gyermekek magyarországi oktatásának kritikai újragondolása. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17–19.
 5. Bartha Csilla – Hámori Ágnes: Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és NyelvEsély projektben: Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje. ELTE Grammatika és oktatás c. konferencia. Budapest. 2016. november 24.
 6. Bartha Csilla – Holecz Margit – Varjasi Szabolcs: Változatosság és nyelvhasználati mintázatok a magyarországi siket közösségben: A Magyar Jelnyelvi Korpusz kutatási és oktatási kihívásai. Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Budapest. 2016. november 24–25.
 7. Bartha Csilla – Holecz Margit: Jelnyelvi korpuszok a grammatikaoktatásban. MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1.
 8. Bartha Csilla – Tücsök Dorottya – Holecz Margit: Az MTA NyTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport projektje. MANYE XXVI. Kongresszusa, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs. 2017. augusztus 30 – szeptember 1.
 9. Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán – Holecz Margit – Nagyné Kiss Anna: Beszámoló a jelnyelv természetes voltáról, fontosságáról, nyelvpolitikai helyzetéről. BME Képi Tanulás Műhely (Visual Learning Lab), Budapest. 2017. június 8.
 10. Bogárdi Dóra-Lakatos Péter : Fiatalok EUrópában Konferencia. „De nem lehet romaniul beszélni, mert a gázsók megszólják a romákat” – A nemzetiségi nyelv, mint közösség összetartó tényező. „De nashchig romane te vorbinen, ke o gazhe duma den po roma” – E nacioveski shib, sar kompania-kethanelinkrimasko faktoro c. előadás. Pécs. 2016. nov. 4-5.
 11. Hámori Ágnes: Diskurzusműfajok és beszélt nyelvi szövegtípusok: szociokulturális gyakorlat, elsajátítás és tudás a mindennapokban és az oktatásban. ELTE Grammatika és oktatás c. konferencia. Budapest. 2016. november 25.
 12. Hámori Ágnes: Romani nyelvhasználat a facebookon: egy archaikus nyelv a harmadik évezred online diskurzusuniverzumában. A Magyar Nyelvtudományi Társaságban tartott előadás. Budapest. 2017. márc. 14.
 13. Hámori Ágnes: A nevetés mint háttércsatorna-jelzés, kontextualizációs utasítás és a perspektivizáció eszköze. „Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban” c. konferencia. Szeged. 2017. ápr. 28.
 14. Hámori Ágnes: Műfaj és szövegtípus a szociolingvisztika / diskurzuselemzés oldaláról: egy műfaj sémájának összetevői és kiépülési dinamikája. Előadás az ELTE BTK Műfaj-kerekasztalon. ELTE BTK, Budapest. 2017. máj. 30.
 15. Hámori Ágnes: A figyelem fő aspektusai a nyelvben, nyelvelsajátításban és az oktatásban: a társas-kognitív nyelvészet, a jelnyelvkutatás és az oktatás metszéspontjai. MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1.
 16. Hámori Ágnes: A vicc mint társalgási műfaj, séma és forgatókönyv: interakcionális, pragmatikai és kognitív szerep. Interdiszciplináris Humorkonferencia, Pázmány Péter Tudományegyetem, Piliscsaba. 2017. szept. 14-15.
 17. Holecz Margit: Cochleáris implantáció – Lehetőségek és korlátok. Az ÚNKP 2016/17. évi ösztöndíjasainak szervezett konferenciája. Budapest. 2017. május 05.
 18. Holecz Margit: Központban a beszéd – A kommunikáció és az érvényesülés egyetlen eszköze vagy egynézőpontú túlmisztifikáció? KözösHang Konferencia 2017. Budapest. 2017. március 30.
 19. Holecz Margit 2016. A jelnyelvi fonémák vizuális annotációjának támogatása. Beszédkutatás 2016. Budapest. 2016. október 17–18.
 20. Holecz Margit – Bartha Csilla: Csoda vagy hiú remény? – A cochleáris implantáció metaanalízise. MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1.
 21. Holecz Margit – Varjasi Szabolcs: A JelEsély projekt korpuszépítési munkálatai és az annotált jelnyelvi korpusz lehetőségei. 19. Élőnyelvi Konferencia. Marosvásárhely, 2016. szeptember 7–9.
 22. Lakatos Péter: A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskolai hátrányok és megoldási lehetőségei. Magyar-cigány szótár készítése pedagógusok részére. Az ÚNKP 2016/17. évi ösztöndíjasainak szervezett konferenciája. Budapest. 2017. május 5.
 23. Nagyné Kiss Anna: Az idiómák használata a magyar jelnyelvben. ELTE Grammatika és oktatás c. konferencia. Budapest. 2016. november 24.
 24. Nagyné Kiss Anna: A JelEsély mint tanulás és bevonódás. A szociolingvisztikai terepmunka tapasztalatai előadás. Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 8. Országos Találkozója. Miskolc. 2017. április 27.
 25. Romanek Péter Zalán: Miért jelel másképpen a siket gyerek, ha siketek a szülei és nem hallók? Grammatika és oktatás c. konferencia. Budapest. 2016. november 24-25.
 26. Schmidt Ildikó: Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációjának rejtett tényezői. Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok. MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1.
Érzékenyítő előadások, tréningek

 • Holecz Margit ─ Nagyné Kiss Anna: Tények és tévhitek a siketekről. Érzékenyítő előadás. Avis Budget Group BSC, Diversity Day. Budapest, 2017. március 24.
 • Tücsök Dorottya: A Két- és Többnyelvűségi Diákműhely bemutatása az Egyetemi Anyanyelvi Napokon. ELTE BTK Budapest. 2017. április 6-7.