Események

Szakmai találkozó Jukka Sinnemäki általános iskolai tanárral

A NyelvEsély kutatócsoport finnországi tagjával. 2018.09.25.-én Budapestre látogatott Jukka Sinnemäki, aki bemutatta a központ munkatársainak legújabb oktatási modelljét. A Global Teacher Prize, nívós, nemzetközi díjára is jelölt szakember aktívan közreműködik a NyelvEsély kutatócsoport munkálataiban.

Szakmai találkozó Ritva Takkinennel (Budapest, 2018.09.21.)

A találkozó során Takkinen professzorasszony, a NyelvEsély-projekt nemzetközi bírálója részletes betekintést kapott a NyelvEsély-projekt elmúlt időszakának kutatási folyamataiba és eredményeibe. A grammatikai kutatások, a terminológiai fejlesztések, az óvodai és iskolai tananyagfejlesztés kapcsán bemutatásra kerültek az előzetes eredmények, amelyek a következő fázisban tesztelésre kerülnek, így pontosabb képet nyújtanak majd a kiindulópontjaink helyességét illetően. A találkozó második felében Takkinen professzor bemutatta a saját korábbi longitudinális kutatását egy 14 gyermekes, különböző hallásállapotú családdal kapcsolatban, ezt követően áttekintettünk az ezzel kapcsolatos eltérő tapasztalatokat, elgondolásokat.

Többnyelvű és multimodális repertoár: magyarországi nemzetiségek és nyelvi tájkép – Műhely (2018.08.31)

A 20. Élőnyelvi konferencia – Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül – során megrendezésre került önálló műhely, a nyelvi tájképre, mint többnyelvű és multimodális repertoárra, és kommunikációs eszközre és annak felhasználására fókuszált. Ez a kiindulópont alapot nyújtott arra, hogy a magyarországi nemzetiségi közösségek nyelvi tájképét a műhely keretében átfogóan elemezzék a résztvevők. Az egy-egy magyarországi nemzetiségi közösséghez köthető térbeli repertoárokat és együttállásokat célzó kutatásokat az vezérli, hogy az időbeli és térbeli nyelvi és szemiotikai határok hangsúlyozása helyett mindezeket egységes egészként mutassák be. A műhely előadói és az elhangzott előadások listája a következő: Bartha Csilla: Nyelvi tájkép és oktatás; Erb Maria: Történelem és sors: A kollektív emlékezet nyelvi és nem nyelvi lenyomatai a nyilvános térben a magyarországi németeknél; Tuska Tünde – Uhrin Erzsébet: A 300 éves Békéscsaba rendezvénysorozatának nyelvi tájképe; Pachné Heltai Borbála: A szemiotikai tájkép szerepe a kommodifikációs folyamatokban: egy baranyai példa; Lásztity Péró – Káplán Szofia – Marija Mandić: Szerbek által lakott magyarországi települések nyelvi tájképe: tények és attitűdök; Borbély Anna: Többnyelvű és multimodális repertoár – a magyarországi románok. Online elérhető itt: http://www.nytud.hu/elonyelvi20/program.pdf

Siketoktatás Európában: empirikus tanári, szülői és tanulói tapasztalatok: workshop Eirini-Litsa Karamani görög jelnyelvoktatóval (Budapest 2018.08.21.)

A workshop első alkalma egy folytatólagos jellegűre tervezett “Siketoktatás Európában” című ismertető jellegű mini workshopok sorozatnak. Az alkalom során a pedagógiai alapszakos Eirini-Litsa Karamani, aki jelenleg a Ciprusi Egyetem mesterszakos hallgatója és a thesszaloniki KENG jelnyelvi oktatója, felvázolta a görög siketoktatással kapcsolatos helyzetképet. A projekt munkatársai összevetették a kapott információkat a hazai siketoktatás helyzetével, így feltárultak a közös alapproblémák, kihívások illetve az országok sokrétű kontextusából adódó eltéréseket.

Digitális szövegfeldolgozási technikák és alkalmazások E-learning tréning (képzést tartó: Gonda Zsuzsa) Budapest, 2018.08.02.

A kutatócsoport számára szervezett képzés elsődleges célja volt, hogy feltérképezze a digitális szöveg fogalmát és ezen keresztül bemutasson néhány olyan alkalmazást és stratégiát, amelyek alkalmasak a kutatói munka során előkerülő, nagyszámú digitális szövegek feldolgozására, tárolására, előhívására, szerkesztésére és megosztására egyéni és csapatmunkában egyaránt. A képzés tartalma természetesen nem csak a kutatói munka, hanem sokkal inkább a közoktatásban végzett pedagógiai munka támogatására és fejlesztésére is szolgált.

Lakatos Péter doktori értekezésének munkahelyi vitája

Értekezésének címe: A romani-magyar  kétnyelvűségből eredő iskolai hátrányok okai és megoldási lehetőségei (Budapest 2018.06.06.). A munkahelyi vita során a disszerens felvázolta a kutatásának célját, fókuszát és alapvető következtetéseit. Bemutatta, hogy a saját tapasztalatai hogyan vezették el az első 2012/2013 fordulójában elvégzett terepmunkákhoz, amelynek a felismerései hogyan segítették elő az elgondolásai módosulását. Ez pedig elvezetett a második, iskolai kontextusra fókuszált kutatáshoz. A kutatási folyamat eredményei igazolást nyújtottak az eredeti elgondolás iskolai kontextusban történő elhelyezéséhez. A disszerens következtetései hozzájárulhatnak a romani-magyar kétnyelvű oktatás egyes területeinek fejlesztéséhez.

Szakmai találkozó Mark Rust jelnyelv kutatóval, a budapesti McDaniel College vendégprofesszorával (Budapest 2018.05.22.)

A professzor rendkívül gazdag tapasztalattal rendelkezik a jelnyelvvel összefüggő oktatási programok fejlesztésében az Egyesült Államok és a karib szigetvilágok térségében. A találkozó során Rust megismerte a Többnyelvűségi Kutatóközpont munkáját, emellett közösen áttekintésre került, hogy ismeretei hol és hogyan tudnának összekapcsolódni a kutatócsoport munkáival és törekvéseivel, különös tekintettel a korpuszépítésre, a nyelvi mérésekre, a terminológiai fejlesztésekre. Az egyeztetés a további együttműködés szándékával zárult le.

Workshop Dr. Vassilis Kourbetisszel, Dr. Marianna Hatzopoulouval és Dr. Marina Spiridoulával, az Institute of Educational Policy munkatársaival

2018.05.19-én a központ munkatársa és a görögországi Institute of Educational Policy munkatársai szakmai egyeztetést tartottak. Az iskola munkatársai beszámoltak jelnyelvi tananyag-fejlesztő munkálataikról, ebből bemutatót tartottak. Az iskola kiemelt szerepet játszik a bilingvális tananyagok fejlesztésében, mind a grammatika, mind a szótárfejlesztés tekintetében. Az alsóbb évfolyamok számára, az első két évre kifejlesztettek egy jelnyelvi grammatikát feldolgozó DVD anyagot és egy tanári kézikönyvet, most kezdenek bele a harmadik évfolyam anyagainak strukturális és tartalmi kidolgozásába. Ezenkívül a digitális tanulási (e-learning) forma is rendkívül fontos szerepet kap munkásságukban. Éppen ezért a kutatócsoport fontosnak tartja a közös munkát és további közös együttműködést.

Workshop Vólosban

2018.május 17.-én a kutatócsoport munkatársai szakmai workshopot tartottak Görögországban, Vólosban. A résztvevők: Romanek Péter Zalán, Varga Máté és Dr. Galini Sapountzakival kutatótanár voltak. A Thesszáliai Egyetem Pedagógiai Tanszékén rendezett találkozó témája a jelnyelvkutatás helyzete Görögországban, a jelnyelvi tananyagok fejlesztése és a korai jelnyelv-elsajátítás támogatása voltak. A tanszéken folyó munka kiemelten fontos, mivel itt képzik azokat a leendő pedagógusokat, akik később a siketiskolákban, illetve más fogyatékkal élő tanulók oktatásában vesznek részt. Sapountzaki, aki nyelvészeti előképzettséggel rendelkezik, a görög jelnyelvvel kapcsolatos ismereteket oktatja a hallgatóknak. A workshop során a résztvevők megállapodtak további szakmai együttműködés előkészítésében és megkezdésében.

Tájékoztató szakmai workshop a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének munkatársai, a vidéki székhelyűegységeinek titkárai részére

A Többnyelvűségi Kutatóközpont csapata 2018. május 10-én tájékoztató szakmai workshopot tartott, a NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport – Nyelvileg tudatos iskola, kétnyelvű siketoktatás és a nyelv által kiaknázható tudás innovatív módszereinek, eszközeinek fejlesztése című projektjének keretén belül. A rendezvényen a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének munkatársai, a vidéki székhelyű egységeinek titkárai vettek részt. A tájékoztató workshop célja a Többnyelvűségi Kutatóközpont jelenlegi – különösen az EFOP Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése, hallás- és látássérült személyek számára (2018-2019), NyelvEsély tantárgy-pedagógiai kutatócsoport (2016-2020) – és az eddigi – TÁMOP JelEsély (2013-2015) – főbb munkáinak bemutatása volt. A workshopon előadást tartott Bartha Csilla, Romanek Péter Zalán, Holecz Margit és Nagyné Kiss Anna a projektek keretében végzett munkálatok egyes aspektusairól. Az előadások után Tarr Zoltán bemutatta a kutatóközpont stúdióját, az ott folyó munkálatokat, és a résztvevők betekinthettek az elkészült anyagokba is. A Többnyelvűségi Kutatóközpont és Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének a stratégiai partnersége fontos szemléletbeli és módszertani alapot képez a siket közösség kutatásba történő bevonásában, ezért eme fontos kapcsolat fenntartásának elsőrendű célján túl ennek a szakmai workshopnak a szándéka – a korábbiakhoz hasonlóan – a legutóbbi szakmai-tudományos tevékenység, eredmények bemutatása az ezzel kapcsolatos párbeszéd ösztönzése volt.

Kerekasztal-beszélgetés a cochleáris implantátumról (CI)

2018.05.08-án egy kerekasztal-beszélgetés került megrendezésre, melynek célja az volt, hogy megismertesse a CI működését az érdeklődőkkel, és betekintést nyújtson az eszköz által biztosított lehetőségekbe, annak esetleges korlátaiba, valamint információval szolgáljon az implantátumviselés mindennapi életre gyakorolt hatásairól. A beszélgetés során implantáltak, családtagok és szakemberek osztották meg gondolataikat, valamint meséltek saját tapasztalataikról. A rendezvény teljes ideje alatt biztosítotásra került magyar jelnyelvi és írótolmácsolást. A kerekasztalról videofelvétel is készült. A legfontosabb kérdéskörök, melyeket a résztvevők a beszélgetés során körbejártak a következők voltak: mik a legnagyobb tévhitek a CI-vel kapcsolatban? Továbbá mi az az információ, amit sokan nem tudnak, de nagyon fontos lenne? Mi a CI legnagyobb előnye és mi a legnagyobb hátránya? Milyen eredmények érhetők el az implantátummal hosszútávon, és milyen mindennapi korlátai vannak (akár hallást, akár életvitelt tekintve)? Mik a tapasztalatok a sikeresség mértékét illetően? Milyen sikertörténetekkel vagy éppen kudarcokkal találkoztak? Ha egy anyuka kérne tanácsot, akinek siket babája született, mit mondanának neki? Milyenek a jelnyelvekkel kapcsolatos vélemények, ismeretek? A kerekasztal résztvevői voltak például: a Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesületének elnöke, az EURO-CIU (European Association of Cochlear Implant Users) szövetség alelnöke, gyógypedagógus a Hallássérültek Tanintézetében (Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma), implantált gyermeket nevelő szülők és családtagok, további érintettek.

Szakmai találkozó Jukka Sinnemäki általános iskolai tanárral, kutatócsoportunk finnországi tagjával (Budapest 2018.05.03)

Az esemény során egyeztetésre kerültek a NyelvEsély projekt aktuális feladatai. Jukka az előadása során felvázolta a saját kutatásának eredményeit és hipotéziseit arról, hogy a gyermek jólléte (well-being) hogyan járul hozzá a tanulmányi sikerességéhez. Bemutatta az általa kidolgozott mérési és értékelési rendszert, melyet saját tanítványai segítségével tesztelt is. Az eredmények világosan kimutatták az otthoni nyugodt körülmények, az alvás, a megfelelő testmozgás és a ciklikus pihenés rendkívül fontos a gyermekek fejlődésében, a tanulmányi sikeresség kialakításában és fenntartásában. Továbbá szó volt még a digitális eszközök iskolai használatának kérdéseiről, a különböző tantárgyak tanárai közötti együttműködés lehetőségeiről, a gyerekek motiválásának módszereiről,

Szakmai találkozó Josep Quer (Pompeu Fabra Egyetem, Barcelona), Ronnie Wilbur (Purdue Egyetem, Indiana) és kutatótársa Julia Krebs (Salzburgi Egyetem) jelnyelvi kutatókkal Budapest (2018.04.13.)

A találkozó a GLOW41 nemzetközi konferencia kapcsán bonyolódott le két fázisban. Querrel a kutatócsoport áttekintette a grammatikakutatás főbb irányait, fázisait és a jelenlegi legfontosabb témáit és összevetette a saját kutatásaival, kapcsolódási pontjaival. Ronnie Wilburral és Julia Krebssel hasonlóképpen áttekintette a közös fókuszú kutatásokat: az annotációs erőfeszítéseket a jelnyelvi korpusznyelvészetet illetően, továbbá a felek egyeztették az elgondolásait a jelnyelvek szórendjét érintő kérdésekről. Az áttekintő jellegű egyeztetések további együttműködés ígéretével zárultak le.

Trefort-kerti Tájfutás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Karán hagyományosan minden évben megrendezett Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN) programsorozatában, 2018-ban, a NyelvEsély kutatócsoport és az ELTE BTK közös szervezésében megvalósult egy önálló programblokk, mely Trefort-kerti Tájfutás címet kapta. Az ismeretterjesztő, érzékenyítő verseny 7 különböző állomásból állt, melyek közös koncepciója a többnyelvűség, multikulturalitás, a különböző nyelvek és kisebbségek bemutatása és az ezekkel kapcsolatos valós információk és tények átadása volt. A verseny részletes leírását és összefoglalását az ELTE Online gondozásában megjelent cikk tartalmazza: http://elteonline.hu/kozelet/2018/03/02/citius-altius-fortius-a-versenyzes-jegyeben-telt-az-egyetemi-anyanyelvi-napok-zaronapja/ Ezenkívül készült egy rövid összefoglaló film is, amely az alábbi linken megtekinthető: https://mta-tkk.hu/2018/03/07/trefort-kerti-tajfutas-2/

Érzékenyítő tréning a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiumában (Dombóvár 2018.02.22.)

Az „Iskola Parasport napja” rendezvényének keretében, került megrendezésre a kutatócsoport által szervezett érzékenyítő program. A programon 80 diák vett részt, két turnusban. Összesen 6 pedagógus és az iskola igazgatója, valamint igazgatóhelyettese is. Holecz Margit moderálta a 2 órás eseményt, vezette fel az egyes témákat, totót töltetett ki. Nagyné Kiss Anna interaktív, számtalan érdekességet bemutató előadást tartott a jelnyelvről és a siket kultúráról. Jeleket tanított, lehetőséget biztosított a gyerekeknek, hogy kipróbálják a siketekkel való kommunikációt a gyakorlatban. Sztari Bernadett nem csupán kiválóan alkalmazkodva tolmácsolt, de aktív részese is volt az előadásoknak. Az eseményt követően munkaebédre került sor a HEMI és a Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza AM és ált. iskola igazgatójával, ahol számos további együttműködés lehetőségéről valósult meg egyeztetés. A délutánt a Szent Orsolya AM és Ált. Iskolában töltötte a delegáció, ahol annak szellemiségével és céljaival ismerkedtek meg, bemutatva a Tanodában folyó munkát, a Menő Menza program sokszínűségét, valamint a célzott együttműködés lehetőségeit. Az esemény szakmai és társadalmi értelemben is kifejezetten sikeres volt, ezt mind a TKK munkatársai, mind valamennyi résztvevő pedagógus és az igazgató is annak értékelte, a gyerekek visszajelzése pedig szintén erről árulkodott. A tréning során az iskola igazgatójával, Bükösdi Olgával interjú is készült, ez az alábbi linken elérhető: https://mta-tkk.hu/2018/02/28/erzekenyites-a-szekszardi-szc-esterhazy-miklos-szakkepzo-iskolaja-es-kollegiumaban/

Szakmai találkozó Roberta J. Cordanoval, a Gallaudet Egyetem elnökével (Budapest)

2017. november 8-án szakmai találkozóra került sor Roberta J. Cordano, a siket kutatásokban és oktatásban, fejlesztésben vezető szerepet játszó Gallaudet Egyetem elnöke és Többnyelvűségi Kutatóközpont kutatói csapata között. A találkozó során bemutatásra kerültek a kutatócsoport által végzett, a jelnyelvhez kapcsolódóan hosszú ideje folyó kutatások, és ismertetésre kerültek a NyelvEsély projekt és a JelEsély projekt fő kutatási témái és eredményei. Emellett fontos és hasznos volt az oktatási kérdésekre vonatkozó párhuzamok és különbségek körbejárása is, amerikai, nemzetközi és magyar kontextusban egyaránt. Az elnökasszonnyal egyeztetésre kerültek a további együttműködésre vonatkozó tervek, mint például az egyetem által rendszeresen publikált research briefek magyar fordításának elkészítése.

Szakmai találkozó Ritva Takkinennel (University of Jyväskylä)

A kutatócsoport nagy örömére szolgált, hogy 2017. november 7-én a központba látogatott Prof. Ritva Takkinen a Jyväskyläi Egyetem professzora és részletesebben, ugyanakkor kötetlen formában megismerhette a NyelvEsély projekt eddigi kutatási eredményeit és célkitűzéseit, valamint betekintést résztvevők betekintést nyerhettek a legújabb finnországi kutatási tapasztalatokkal, eredményekkel kapcsolatban. Az alkalom során kialakult szakmai diskurzus lehetőséget biztosított a kölcsönös tanulás, közös brainstorming, főbb közös irányvonalak kijelölésére is.

Érzékenyítő tréning a Károli Gáspár Református Egyetemen (Budapest)

2017. október 26-án a kutatócsoport munkatársai, dr. Hámori Ágnes és Nagyné Kiss Anna érzékenyítő előadást tartottak a NyelvEsély projekt keretében a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán, az ott rendezett mesemondó versenyhez kapcsolódva. Az előadáson szó volt a nyelv és a mesék fontosságáról minden gyermek életében, valamint a nyelvi kisebbségekről, a magyar jelnyelvről és a cigány nyelvekről is. Ezután egy jelnyelvi mesét is bemutattunk, továbbá két, romani nyelvű verses mesét is hallhatott a közönség.

„Nyelvek Európai Napja” workshop

Petteri Laihonen (University of Jyvaskyla) előadása: A csángó írásbeliség – finnországi perspektívából. Az első magyar jelnyelvi meseverseny eredményhirdetése (Budapest, 2017.09.26.)

Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség műhelykonferencia

Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség c. műhelykonferencia (társszervezésben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszékével. 2017. szeptember 22-23.) http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/nyelvi-tajkep-nyelvi-sokszinuseg-muhelykonferencia

A konferencián elsősorban a nyelvi tájképnek az iskolai és digitális nyelvhasználat kutatásaihoz és alkalmazhatóságához kapcsolódva számos előadással (6) mutattuk be a kutatócsoport eddigi eredményeit az oktatás és a nyelvhasználat, valamint e kettő kapcsolatának újszerű kihívásaira és gyakorlataira vonatkozóan. A konferencia résztvevői között számos magyar és határon túli nyelvész, oktatáskutató, illetve a felsőfokú tanárképzésben résztvevő kolléga volt.

Jelnyelvi workshop a 19. Élőnyelvi Konferencián

Önálló jelnyelvi workshop szervezése a marosvásárhelyi 19. Élőnyelvi Konferencián (Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Marosvásárhely, 2016. szeptember 7─9. Rendező: Sapientia EMTE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke, Marosvásárhely, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke, Kolozsvár és Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Kolozsvár).

http://www.ms.sapientia.ro/hu/rendezvenyek/konferenciak/19-elonyelvi-konferencia-2016-elonyelvi-kutatasok-es-a-dialektologia

A workshopon a „bevonódás, esélyteremtés, résztvevő nyelvi tervezés” kulcsszavak mentén előadásaink a korábbi jelnyelvi kutatások tapasztalatainak és eredményeik felhasználhatóságát járták körül a kétnyelvű siketoktatás módszertani szempontjaiból. A workshop célcsoportja a szűkebb szakmai közösség volt, elsősorban szociolingvisták, többnyelvűség-kutatók, magyar és külföldi jelnyelvkutatók- és oktatók, tolmácsok.

NyelvEsély-workshop rendezése a XXVI. MANYE Kongresszuson

Önálló NyelvEsély-workshop rendezése a XXVI. MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) Kongresszuson (PÉCS, 2017. aug. 30-szept. 1., http://www.manye.hu/node/37 )A nagyszabású és az oktatási kutatások igen széles palettáját átfogó kongresszus célcsoportja az alkalmazott nyelvészek, nyelvtechnológusok, tolmácsok, terminológusok mellett kifejezetten a gyakorló tanárok, tanárképzésben dolgozó oktatók, nyelvtanárok voltak. A Nyelvesély kutatócsoport által szervezett és tartott, a „Sokszínűség, multiplicitás és partnerség a tanulásban, tudásformálásban és megerősítésben – A (siket) oktatás új korszakának szociokulturális, bizonyítékalapú szemlélete” c. workshopban a siket gyermekek kétnyelvű-multimediális oktatásához kapcsolódó előadások mellett több, a „mainstream” oktatásban felmerülő kérdésekkel és kognitív, illetve oktatásmódszertani kulcsfogalmakkal kapcsolatos kutatási eredményekkel is megismerkedhettek a résztvevők.

Nemzetközi kollokvium rendezése az „16th International Conference on Minority Languages” konferencián

Nemzetközi kollokvium rendezése finn-magyar részvétellel Finnországban a „16th International Conference on Minority Languages” konferencián (2017. aug. 28-30, Jyväskylä – Närpes), a kisebbségi nyelvek egyik legrangosabb nemzetközi konferenciáján, nagy sikerrel.

https://www.jyu.fi/en/congress/applied-summerschool/summerschool2017

Workshop Gladys Tang hongkongi és Onno Crasborn holland jelnyelvész kutatóval

Workshop Gladys Tang hongkongi és Onno Crasborn holland jelnyelvész kutatóval (Budapest, 2017. jún. 27-28.). Az ELTE-MTA ázsiai nyelvek nemzetközi konferenciájához (IACL 25, http://www.nytud.hu/iacl25/ ) kapcsolódóan kétnapos szakmai műhelyt tartottunk, amelyen Prof. Gladys Tang (Professor and director of Centre for Sign Linguistics and Deaf Studies, Professor of Research and Technology Center for Language and Communication Disorders) a siket gyermekekkel végzett lenyűgöző munkájáról és a Jelnyelvészeti Központjukról tartott előadást. A workshop keretében bemutatta a Hong Kong-i oktatási formákat a siket gyermekek esetében, illetve most folyó kutatásaikról is beszámolt. Munkatársaink bemutatták a stúdiót, illetve a közelmúlt- és jövőbeni kutatásokról, valamint tervezett együttműködés részleteiről esett szó. Június 27-én Onno Crasborn, a nemzetközi jelnyelvi korpuszkutatások kiemelkedő alakja is csatlakozott a workshophoz, ennek során bemutathattuk a magyar jelnyelvi korpuszon folyó korábbi és jelenleg is folyó munkálatokat.

Workshop James H. Tai és Jane S. Tsay tajvani jelnyelvész professzorokkal

Workshop James H. Tai és Jane S. Tsay tajvani jelnyelvész professzorokkal (Budapest, 2017. jún. 28.) Prof. James H-Y. Tai (Distinguished Chair Professor, Graduate Institute of Linguistics; Director, Advanced Gerontological Expertise Institute; Director, Research Center for Humanities and Social Sciences; National Chung Cheng University, Taiwan) és Prof. Jane S. Tsay (Taiwan Center for Sign Linguistics, Graduate Institute of Linguistics, College of Humanities National Chung Cheng University, Taiwan) vezető ázsiai nyelvészek. A workshop célja a tajvani nyelvészeti és jelnyelvi kutatási trendek megismerése, a magyar kutatási eredmények bemutatása, hosszútávú szakmai együttműködés megalapozása volt, Kelet és Nyugat találkozása, jelnyelvek és hangzó nyelvek kapcsolata és a többnyelvű multidiszciplinaritás fogalmai mentén.

Nemzetközi workshop Thomas Geissler kutatóval

Nemzetközi workshop 2017. június 13. Thomas Geissler kutatóval, a Nyelvesély munkatársai és a berlini Humbold Universität Deaf Studies tanszék hallgatói (mintegy 40 fő) részére. A (teljes egészében jelnyelven folyó) workshop célja a Nyelvesélyben folyó, siketoktatással kapcsolatos fejlesztések és jelnyelvi kutatások bemutatása volt az egyetemisták (leendő jelnyelv-oktatók és –tolmácsok) számára, valamint a német siketoktatási kutatások, oktatási trendek és legfőbb oktatási segédanyagok megismerése, kölcsönös tapasztalatszerzés.

Szakmai workshop Jukka Sinnemäki finn tanár, szakmódszertani kutató részvételével

Szakmai workshop Jukka Sinnemäki finn tanár, szakmódszertani kutató részvételével (Budapest, 2017.03.30.). Jukka Sinnemäki beszámolója legújabb pedagógiai eredményeiről, projektjeiről Az előadás és az azt követő beszélgetés témája elsősorban az iskolás gyermekek iskolai és iskolán kívüli tevékenységeinek, aktivitásának, éberségi szintjének és motivációinak összefüggéseivel, ennek mérésével, módszertanával és elemzésével kapcsolatos pilot kutatás körül szerveződött.

Siketoktatási szekció az országos Grammatika és oktatás konferencián

Önálló siketoktatási szekció szervezése az ELTE BTK által szervezett országos Grammatika és oktatás konferencián („Grammatika és oktatás – időszerű kérdések”, 2016. november 24–25. Főszervező: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest).

https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/grammatika-es-oktatas-idoszeru-kerdesek-konferencia-mai-magyar-nyelvi-tanszek-szervezeseben

A szekció célcsoportja az anyanyelv-pedagógia megújítása iránt érdeklődő szakemberek, gyakorló pedagógusok, tanárképzési oktatók és hallgatók voltak; a szekció különös sikereként emelhetjük ki, hogy a hallgatóság körében a kutatók, tanárok és egyetemi hallgatók mellett igen magas számban voltak jelen laikus siket érdeklődők is, és részvételükkel élénk diskurzus alakult ki az egyes előadásokhoz kapcsolódóan (vö. beszámoló a konferenciáról: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=660)

Projektnyitó workshop

A „NyelvEsély” kutatócsoport egésznapos projektnyitó workshopja (Budapest, 2016. november 7.) A program két előadással indult: dr. Bartha Csilla előadása a NyelvEsély projekt alapkoncepcióját és kulcsfogalmait a 21. század sokrétű átalakulásainak és oktatási rendszereinek összefüggésrendszerébe helyezte; Jukka Sinnemäki finnországi tanár, szakmódszertani kutató pedig „Nyelvi erőforrások, interkulturalitás és multidiszciplinaritás – irányelvek és tapasztalatok a finn oktatási rendszerben” címmel tartott vitaindító előadást. Ezután sor került az ország különböző részeiről érkező és az oktatás különböző szegmenseiben (siketoktatás, cigány gyermekek oktatása, nemzetiség iskola, egynyelvű gyermekeket oktató általános iskola, gimnázium stb.) tevékenykedő tanárok, iskolaigazgatók, óvópedagógusok, gyógypedagógusok közti személyes megismerkedésre, kölcsönös tapasztalatcserére; a rendezvényt a résztvevő felek közti kerekasztal-beszélgetés zárta.

2016/17-es tanév 1. félév:

ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Bartha Csilla

 1. P/NY/ALKN-14 Kutatói szeminárium 3.                                                                Gyakorlat
 2. BMA-MAGD-NY-896 Diplomamunka szeminárium 1.                                       Gyakorlat

 

2016/17-es tanév, 2. félév:

ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Bartha Csilla:

 1. BMA-MAGD-NY-898 Diplomamunka szeminárium 2.                                       Gyakorlat
 2. OT-MAGY-182 Szociolingvisztika                                                                             Gyakorlat
 3. P/NY/ALKN-10 Szakterületi alkalmazott nyelvészeti szakkollégium 2.           Előadás
 4. P/NY/ALKN-12 Kutatói szeminárium 2.                                                                 Gyakorlat
 5. P/NY/ALKN-16 Kutatói szeminárium 4.                                                                 Gyakorlat
 6. P/NY/ALKN-10 Szakterületi alkalmazott nyelvészeti szakkollégium 2.           Előadás
 7. P/NY/ALKN-9 Kutatói szeminárium 1.                                                                   Gyakorlat
 8. P/NY/ALKN-7 Szakterületi alkalmazott nyelvészeti szakkollégium 1.              Előadás

 

Romanek Péter Zalán:

 1. BBN-MJN-113 Terepmunka (jelnyelvhasználat, jelnyelvi tudás, siketoktatás)    Gyakorlat

Holecz Margit:

 1. OT-MAGY-182-2 Szociolingvisztika                                                                        Gyakorlat
 2. OT-MAGY-182-3 Szociolingvisztika                                                                        Gyakorlat

 

Tücsök Dorottya (50%-ban):

 1. OT-MAGY-182-4 Szociolingvisztika                                                                        Gyakorlat
 2. OT-MAGY-182-5 Szociolingvisztika                                                                        Gyakorlat

2017/18-es tanév 1. félév:

ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

 

Bartha Csilla:

 1. BTKD-NY-ALKN-5 Szakmai tárgy 3.                                                                       Gyakorlat
 2. BTKD-NY-ALKN-9 Konzultáció 1.                                                                           Gyakorlat
 3. BTKD-NY-ALKN-6 Szakmai tárgy 4.                                                                       Gyakorlat
 4. BTKD-NY-ALKN-11 Konzultáció 3. Gyakorlat

 

Raátz Judit:

 1. OT-MAGY-170 Tanári kommunikáció                                                                    Gyakorlat
 2. OTGY-MAGY-2 Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 1.                                                                                                                                                                                                                                              Gyakorlat
 3. OT-AKV-3             Felkészítő szeminárium az anyanyelvi kritériumvizsgára Gyakorlat
 4. P/NY/ALKN-13:1 Szakterületi választható műhelymunka 1.                            Gyakorlat
 5. OT-MAGY-180 Tanári kommunikáció                                                                   Gyakorlat

 

2017/18-es tanév, 2. félév:

ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

 

Bartha Csilla:

 1. BTKD-NY-ALKN-12 Konzultáció 4.                                                                      Gyakorlat
 2. BTKD-NY-ALKN-8 Választható szakmai tárgy 2.                                              Gyakorlat
 3. OT-MAGY-182 Szociolingvisztika                                                                         Gyakorlat
 4. TANM-MAG-101 Társadalom és nyelvhasználat                                               Gyakorlat
 5. BTKD-NY-ALKN-7 Választható szakmai tárgy 1.                                              Gyakorlat
 6. OT-MAGY-311 Nyelvészeti speciális kollégium 1.                                              Előadás
 7. OT-MAGY-313 Nyelvészeti szakszeminárium 1.                                                Gyakorlat
 8. BMA-ANYD17-380 Alkalmazott szociolingvisztikai szakmai gyakorlat       Gyakorlat

 

Romanek Péter Zalán:

 1. BBN-MJN-114             Siketek az oktatásban                                                     Gyakorlat

 

Hámori Ágnes

 1. BTKD-NY-MNY-7 Választható szakmai tárgy 7.                                             Gyakorlat

 

Raátz Judit:

 1. OT-MAGY-170 Tanári kommunikáció                                                              Gyakorlat

 

A NyelvEsély kutatócsoport munkatársai tantárgy-pedagógiai kutatásait bemutató nemzetközi és hazai tudományos konferenciaelőadások

 

Nemzetközi konferencián:

 1. Bartha Csilla: „Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség” c. műhelykonferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda. 2017. szept. 22-23. Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság és reflexivitás: A vizuális nyelvek kritikai nyelv(észet)i tájképe. Plenáris előadás.
 2. Bartha Csilla: 19. Élőnyelvi Konferencia, Marosvásárhely. 2016. szeptember 7-9. Nyelvi szocializáció, nyelvhasználat és kétnyelvűség a magyarországi siket közösségben.
 3. Bartha Csilla – Pachné Heltai Borbála: International Symposium on Bilingualism, University of Limerick, Írország, 2017. június 11–15. Minority Language Acquisition in Urban Context: New Speakers, Heterogeneous Linguistic Resources and Ideologies in an Urban Language Nest in Finland.
 4. Bartha Csilla – Pachné Heltai Borbála: Finnország, Jyväskylä. 2016. június 20-22. “Globalization From the Bottom Up” and Increasing Educational Export: The Sámi Language Nests CoDesigns. Envisioning Multi-sited Language Education Policies.
 5. Bartha Csilla – Holecz Margit: 16th International Conference on Minority Languages. Finnország, Jyväskylä és Närpes, 2017. augusztus 28-30. Ownership and user participation – Possibilities and perspectives of research.
 6. Bartha Csilla – Holecz Margit: 16th International Conference on Minority Languages. Jyväskylä és Närpes, 2017. augusztus 28-30. Sign language corpora in grammar education.
 7. Bartha Csilla – Holecz Margit – Romanek Péter Zalán: 25th Annual Meeting of the International Association of Chinese Linguistics (IACL 25). Budapest, 2017. június 25-27. Re-Thinking Multimodality and Variation: The Hungarian Sign Language Corpus Project.
 8. Bartha Csilla – Holecz Margit: 11th International Symposium on Bilingualism – Bilingualism, Multilingualism and the New Speaker (ISB11). Írország, Limerick, 2017. június 11-15. Multiplicity of Deaf communities – Where new speakerness/signerness is the prorotype of language user.
 9. Bartha Csilla – Holecz Margit: International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME17). Braga, 2017. május 11-13. : Diversity and multicompetence from a bimodal-bilingual perspective.
 10. Bartha Csilla – Holecz Margit – Varjasi Szabolcs: Fenno-Ugric Computational Linguistics and related language resources. Helsinki, 2016. szeptember 23. Multimodal communication – Lessons learnt from the first Hungarian Sign Language Corpus study.
 11. Bartha Csilla – Holecz Margit – Varjasi Szabolcs: 1st International Conference on. Sociolinguistics. Budapest. 2016- szeptember 1─3. The SIGNificant Chance Project: Sociolinguistic challenges of the building of the first Hungarian Sign Language corpus.
 12. Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán: Nyelvi tájkép, Nyelvi sokszínűség műhelykonferencia, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda. 2017. szeptember 22-23. A jelnyelv és a vizuális diskurzusvilágok – A nyelvi tájkép rejtett dimenziói a siket^világ mélyén.
 13. Bartha Csilla – Tücsök Dorottya: Nyelvi tájkép, Nyelvi sokszínűség műhelykonferencia, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda. 2017. szeptember 22-23. Szuperdiverzív iskola? – avagy a nyelvi tájkép kutatásának lehetőségei az oktatásban.
 14. Borbély Anna: 2016. Plenáris előadás. 19. Élőnyelvi Konferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Marosvásárhely. szeptember 7–9. Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben.
 15. Borbély, Ana: Al XXVI-lea Simpozion, 12–13 noiembrie 2016. Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, Giula (XXVI. Szimpózium. Magyarországi Románok Kutatóintézete). Gyula. 2016. november 12–13.) Bilingvismul în decursul vieţii (Életen át tartó kétnyelvűség).
 16. Borbély, Ana: ,,Limba română în lume”, 20–25 mai 2017. Viena–Budapesta, ELTE Budapesta (Román nyelv a világban. ELTE Budapest.) Bécs–Budapest. 2017. május 20–25. Cercetări longitudinale asupra identităţii romȃneşti la romȃnii din Ungaria (A magyarországi románok etnikai identitásának longitudinális vizsgálata).
 17. Hámori Ágnes: „Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség” c. műhelykonferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia, Csíkszereda. 2017. szept. 22-23. Egy orális kultúra vizualitása: a cigány nyelvhasználat megjelenései a youtube és a facebook „virtuális” terében”.
 18. Hámori Ágnes – Tücsök Dorottya – Romanek Péter Zalán: 19. Élőnyelvi Konferencia, Marosvásárhely. 2016. szeptember 7-9. Területi változatok, hozzáférés, terminológiai fejlesztés: A magyar jelnyelvi alapszótár és oktatási jelkincstár kialakításának (oktatási) sztenderdizációs kihívásai.
 19. Holecz Margit – Bartha Csilla: 16th International Conference on Minority Languages. Finnország, Jyväskylä és Närpes, 2017. augusztus 28-30. Miracle or vain hope? – Meta-analysis of cochlear implantation.
 20. Holecz Margit – Bartha Csilla – Ökrös Ferenc: International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME17). Braga, 2017. május 11-13. (Missing) Chances of bimodal bilingualism? – Linguistic factors of personal and labor market success of the Deaf in Hungary.
 21. Nagyné Kiss Anna: 16th International Conference on Minority Languages. Finnország, Jyväskylä és Närpes, 2017. augusztus 28-30. Research and participation from the Deaf perspective.
 22. Nagyné Kiss Anna – Romanek Péter Zalán: Élőnyelvi Konferencia Marosvásárhely. 2016. szeptember. 6-10. “Ha ez jelnyelven így van, akkor miért nem helyes magyarul?” –  Kétnyelvűség, variabilitás és metanyelvi tudatosság siket felnőttek körében.
 23. Romanek Péter Zalán – Bartha Csilla – Hámori Ágnes – Holecz Margit: 25. International Annual Meeting of Chinese Linguistics, Budapest. 2017. június 27-28. Bottom-up Standardisation? The First Hungarian Sign Language – Hungarian Online Dictionary.
 24. Schmidt Ildikó: Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség – Műhelykonferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia, Csíkszereda, 2017. szeptember 22-23. Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációja a befogadó iskola szempontjából.
 25. Tóth Etelka: Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség – Műhelykonferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, 2017. szeptember 22-23. A honlap mint virtuális nyelvi tájkép.
 26. Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán: 3rd International Conference of the World Federation of the Deaf (WFD), Budapest. 2017.11.08-10. Diversity, shared, re-shaped authenticities and partnership in learning and knowledge construction: The SIGNificant Chance Project.
 27. Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán: 8th Visual Learning Conference, Budapest. 2018.04.28. Rethinking linguistic patterns of the Hungarian Sign Language: What Do the Deaf’s Viewpoints Tell Us about Their Perception?
 28. Bartha Csilla: 20. élőnyelvi konferencia – Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül, Budapest. 2018.08.31. Nyelvi tájkép és oktatás.
 29. Bartha Csilla: Second International Conference on Sociolinguistics (ICS2), plenáris előadás. Budapest. 2018.09.06-08. Multimodal semiotic repertoires, signing communities and the era of biocultural diversity.
 30. Bokor Julianna – Hattyár Helga: 20. élőnyelvi konferencia – Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül, Budapest. 2018.08.31. Siket gyermekek nyelvi repertoárjának vizsgálata.
 31. Borbély Ana: Al XXVII-lea Simpozion, Giula. 11–12 noiembrie 2017 – Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria/27. Szimpózium – Magyarországi Románok Kutatóintézete, Gyula. 2017.11. 11–12. Studierea prenumelor pe baza unui registru de inscripţii funerare din Micherechi [Egy méhkeréki temetői regiszter utóneveinek tanulmányozása].
 32. Borbély Anna: 20. élőnyelvi konferencia – Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül, Többnyelvű és multimodális repertoár: magyarországi nemzetiségek és nyelvi tájkép – Műhely, Budapest. 2018.08.31. Többnyelvű és multimodális repertoár – a magyarországi románok nyelvi tájképéről.
 33. Borbély Anna: Simpozionul International De Lingvistică, Editia A VII-a 18–19.05.2018 / Thet International Symposium On Linguistics, Seventh Edition 05. 18–19 2018 – Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”– Research Institute for Linguistics Romanian Academy, Bucureşti/Bucharest (Romania). Cercetări lingvistice interacademice ungaro–române asupra comunităţilor româneşti din Ungaria după un sfert de veac (rezultate şi perspective) [A magyar–román bilaterális akadémiai nyelvészeti kutatások huszonöt éve a magyarországi románok közösségeiben – eredmények és folyó kutatások].
 34. Holecz Margit: Language, Identity And Education In Multilingual Contexts International Conference, Dublin. 2018.02.01–03. To be or not to be… d/Deaf? – The case of cochlear implants.
 35. Holecz Margit: 36th International AESLA Conference: «Applied Linguistics and knowledge transfer: employability, internationalization and social challenges», Cádiz. 2018. 04. 19–21. Cochlear implants – Theory vs. practice.
 36. Márku Anita: 20. élőnyelvi konferencia – Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül, Budapest. 2018.08.31. Nyelvi kreativitás a kárpátaljai magyarok internetes nyelvhasználatában.
 37. Márku Anita: International Conference „Multiculturalism and Diversity in the 21st Century”, Berehovo-Uzhhorod. 27-28.03. 2018. Nyelvi tájkép: az internetes mémek kárpátaljai magyar vonatkozásai. (Linguistic landscape: internet-memes and the Hungarians in Transcarpathia).
 38. Márku Anita: Teraźniejszość i przyszłość hungarologii. Konferencja z okazji 25-lecia filologii węgierskiej na UAM, Poznan, Lengyelország. 30 listopada – 1 grudnia 2017. Nyelvi kreativitás és többnyelvűség a kárpátaljai magyarok internetes nyelvhasználatában.
 39. Márku Anita: Взаємовплив мов, літератур та культур в епоху глобалізації – Міжнародна наукова конференція присвяченої 30-річчю Центру гунгарології УжНУ, UNE Hungarológiai Központja 30. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia „Nyelvek, irodalmak és kultúrák kölcsönhatása a globalizáció korában”, Ungvár. 2018.01.12–13. Kontaktusjelenségek a kárpátaljai magyarok internetes nyelvhasználatában. (Явище міжмовного контактування в інтернет комунікації угорців Закарпаття).
 40. Pachné Heltai Borbála Second International Conference on Sociolinguistics (ICS2), Budapest. 2018.09.06-08. Global Spaces, Peripheral Sites: Social Media Practices of a Multilingual Rural Community.
 41. Pachné Heltai Borbála: 20. élőnyelvi konferencia – Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül, Budapest. 2018.08.31. A szemiotikai tájkép szerepe a kommodifikációs folyamatokban: egy baranyai példa.
 42. Pachné Heltai Borbála: Second International Conference on Sociolinguistics: Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality, Eötvös Loránd University, Budapest. 6–8.09.2018. Global Spaces, Peripheral Sites: Social Media Practices of a Multilingual Rural Community.

 

Előadások hazai konferencián

 

 1. Bartha Csilla: Plenáris előadás. MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1. Multimodális szemiotikai repertoárok, jelelő közösségek és az autenticitás régi-új ideológiái: Reflexív, kritikai nyelvészeti közelítések a magyarországi „siketoktatás” és -kutatás esélyteremtő gyakorlatához.
 2. Bartha Csilla: MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1. Tulajdonjog és felhasználói részvétel – Kutatási lehetőségek és távlatok.
 3. Bartha Csilla: Magyar Nyelvstratégiai Intézet Nyelvünkben otthon? − Esélyt mindenkinek! című konferencia. Budapest, 2017. szeptember 12. Nyelvi hátrány vagy nyelvesély? Az anyanyelvűség, leszakadás és társadalmi sikeresség konstrukciói és az esélyteremtő oktatás. Plenáris előadás.
 4. Bartha Csilla – Bokor Julianna: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17–19. Vizuális nyelvi hozzáférés, kognitív fejlődés és tanulási sikeresség: A hallássérült gyermekek magyarországi oktatásának kritikai újragondolása.
 5. Bartha Csilla – Hámori Ágnes: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések című konferencia. ELTE, Budapest. 2016. november 24. Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és NyelvEsély projektben: Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje.
 6. Bartha Csilla – Holecz Margit – Varjasi Szabolcs: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. ELTE, Budapest. 2016. november 24–25. Változatosság és nyelvhasználati mintázatok a magyarországi siket közösségben: A Magyar Jelnyelvi Korpusz kutatási és oktatási kihívásai.
 7. Bartha Csilla – Holecz Margit: MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1. Jelnyelvi korpuszok a grammatikaoktatásban.
 8. Bartha Csilla – Tücsök Dorottya – Holecz Margit: MANYE XXVI. Kongresszusa, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs. 2017. augusztus 30 – szeptember 1. Az MTA NyTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport projektje.
 9. Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán – Holecz Margit – Nagyné Kiss Anna: BME Képi Tanulás Műhely (Visual Learning Lab), Budapest. 2017. június 8. Beszámoló a jelnyelv természetes voltáról, fontosságáról, nyelvpolitikai helyzetéről.
 10. Bogárdi Dóra – Lakatos Péter: III. Fiatalok EUrópában Konferencia Pécs. 2016. nov. 4-5. „De nem lehet romaniul beszélni, mert a gázsók megszólják a romákat” – A nemzetiségi nyelv, mint közösség összetartó tényező. „De nashchig romane te vorbinen, ke o gazhe duma den po roma” – E nacioveski shib, sar kompania-kethanelinkrimasko faktoro.
 11. Hámori Ágnes: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések című konferencia. ELTE, Budapest. 2016. november 25. Diskurzusműfajok és beszélt nyelvi szövegtípusok: szociokulturális gyakorlat, elsajátítás és tudás a mindennapokban és az oktatásban.
 12. Hámori Ágnes: A Magyar Nyelvtudományi Társaságban tartott előadás. Budapest. 2017. márc. 14. Romani nyelvhasználat a facebookon: egy archaikus nyelv a harmadik évezred online diskurzusuniverzumában.
 13. Hámori Ágnes: „Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban” c. konferencia. 2017. ápr. 28. A nevetés mint háttércsatorna-jelzés, kontextualizációs utasítás és a perspektivizáció eszköze.
 14. Hámori Ágnes: Előadás az ELTE BTK Műfaj-kerekasztalon. ELTE BTK, Budapest. 2017. máj. 30. Műfaj és szövegtípus a szociolingvisztika / diskurzuselemzés oldaláról: egy műfaj sémájának összetevői és kiépülési dinamikája.
 15. Hámori Ágnes: MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1. A figyelem fő aspektusai a nyelvben, nyelvelsajátításban és az oktatásban: a társas-kognitív nyelvészet, a jelnyelvkutatás és az oktatás metszéspontjai.
 16. Hámori Ágnes: V. Interdiszciplináris Humorkonferencia, Pázmány Péter Tudományegyetem, Piliscsaba. 2017. szept. 14-15. A vicc mint társalgási műfaj, séma és forgatókönyv: interakcionális, pragmatikai és kognitív szerep.
 17. Holecz Margit: Az ÚNKP 2016/17. évi ösztöndíjasainak szervezett konferenciája. Budapest. 2017. május 05. Cochleáris implantáció – Lehetőségek és korlátok.
 18. Holecz Margit: KözösHang Konferencia 2017. Budapest. 2017. március 30. Központban a beszéd – A kommunikáció és az érvényesülés egyetlen eszköze vagy egynézőpontú túlmisztifikáció?
 19. Holecz Margit: Beszédkutatás 2016. Budapest. 2016. október 17–18. A jelnyelvi fonémák vizuális annotációjának támogatása.
 20. Holecz Margit – Bartha Csilla: MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1. Csoda vagy hiú remény? – A cochleáris implantáció metaanalízise.
 21. Holecz Margit – Varjasi Szabolcs: 19. Élőnyelvi Konferencia. Marosvásárhely, 2016. szeptember 7–9. A JelEsély projekt korpuszépítési munkálatai és az annotált jelnyelvi korpusz lehetőségei.
 22. Lakatos Péter: Az ÚNKP 2016/17. évi ösztöndíjasainak szervezett konferenciája. Budapest. 2017. május 5. A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskolai hátrányok és megoldási lehetőségei. Magyar-cigány szótár készítése pedagógusok részére.
 23. Nagyné Kiss Anna: ELTE Grammatika és oktatás – időszerű kérdések című konferencia. ELTE, Budapest. 2016. november 24. Az idiómák használata a magyar jelnyelvben.
 24. Nagyné Kiss Anna: Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 8. Országos Találkozója. Miskolc. 2017. április 27. A JelEsély mint tanulás és bevonódás. A szociolingvisztikai terepmunka tapasztalatai.
 25. Romanek Péter Zalán: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések c. konferencia. ELTE, Budapest. 2016. november 24-25. Miért jelel másképpen a siket gyerek, ha siketek a szülei és nem hallók?
 26. Schmidt Ildikó: MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1. Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációjának rejtett tényezői. Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok.
 27. Bartha Csilla – Holecz Margit – Romanek Péter Zalán: V. Vályi András Anyanyelv-Pedagógiai Konferencia, Budapest. 2017.12.05. Jelnyelv az oktatásban –lehetőségek és korlátok.
 28. Bartha Csilla: Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program előadói konferenciája és szakmai vitája – Az első év eredményei és perspektívái, Bölcsészeti és Társadalomtudományi Munkacsoport, Budapest. 2017.10.10. Szociokulturális változatosság, reflexivitás és partnerség a tanulásban és tudásformálásban – Az esélyteremtő (siket) oktatás kihívásai.
 29. Bokor Julianna: Módszerek, mintázatok, nyelvtudomány ‒ Előadások az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 2018.05.15. Két módszer között… Szurdopedagógusok a kétnyelvű siketoktatásról és annak bevezetéséről.
 30. Bokor Julianna: Új Nemzeti Kiválóság Program zárókonferencia, Budapest. 2018.05.24. Két módszer között… Szurdopedagógusok a kétnyelvű siketoktatásról és annak bevezetéséről.
 31. Borbély Anna: MTA Nyelvtudományi Intézet, Éves intézeti előadás, Budapest. 2017.12.12. Kétnyelvű közösségek összehasonlítása új klasszifikációs módszerrel.
 32. Csernyák Hajnalka. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 2018.02.08. A mentális lexikon működése az anyanyelvi szinten jelnyelvet használó siket és nagyothalló személyeknél.
 33. Hámori Ágnes: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után konferencia, plenáris előadás, Budapest. 2018.05.24. A pragmatikai tudás és metapragmatikai tudatosság fejlődése gyermekeknél: metapragmatikai jelzések óvodások beszélgetésében.
 34. Hámori Ágnes: V. Interdiszciplináris Humorkonferencia, PPKE, Piliscsaba. 2017.09.15. A vicc mint társalgási műfaj, séma és forgatókönyv: interakcionális, pragmatikai és kognitív szerep.
 35. Holecz Margit – Romanek Péter Zalán: Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program előadói konferenciája és szakmai vitája – Az első év eredményei és perspektívái, Bölcsészeti és Társadalomtudományi Munkacsoport, Budapest. 2017.10.10. A szótárfejlesztés általános módszertani és oktatási kihívásai vizuális (jel)nyelvek esetében, megoldási javaslatok az empirikus adatok tükrében.
 36. Holecz Margit: Fiatal Kutatók Klubjának októberi előadása, Budapest. 2017.10.26. Jelnyelvek és jelnyelvhasználó közösségek – Tények, tévhitek és a kutatás kihívásai.
 37. Holecz Margit: Módszerek, mintázatok, nyelvtudomány. Előadások az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében konferencia, Budapest. 2018.05.15. Támogató tudással a valós esélyekért – A cochleáris implantáció lehetőségeiről.
 38. Holecz Margit: Új Nemzeti Kiválóság Program zárókonferencia, Budapest 2018.05.24. Támogató tudással a valós esélyekért – Cochleáris implantáltak és a felsőoktatás.
 39. Lakatos Péter: Új Nemzeti Kiválóság Program zárókonferencia, Budapest. 2018.05.24. Magyar-cigány pedagógus szótár tesztelése.
 40. Márku Anita: Új Nemzeti Kiválóság Program zárókonferecia, Budapest. 2018.05.24. Kárpátaljai magyarul a virtuális térben: többnyelvűség és multimodalitás (és a kisebbségi nyelvi közösség megmaradásának esélyei).
 41. Pachné Heltai Borbála: Kölcsönhatások. Magyarok Finnországban, finnek Magyarországon. A Debreceni Egyetem Finnugor Tanszéke és a Finn Nagykövetség konferenciája Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére, Debrecen. 2017.11.9–10. Finnek Magyarországon. Egy többnyelvű közösség nyelvhasználatáról.
 42. Schmidt Ildikó Nyelvkönyvek – Ahogy a szerzők (és ahogy a nyelvtanárok) látják, Károli Gáspár Református Egyetem, MID-nap, Budapest. 2017.12.09. Betűrend. MagyarOK: Alfabetizáló munkafüzet – tananyag bemutató.
 43. Tücsök Dorottya: Környei Attila Társadalomtudományi Szabadegyetem őszi féléves előadások, Sopron. 2017.11.21. Nyelvünk jövője – avagy mi fán terem a szociolingvisztika?
 44. Tücsök Dorottya: Módszerek, mintázatok, nyelvtudomány. Előadások az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében konferencia, Budapest. 2018.05.15. Mi és ők ‒ a másság tematizálásának megjelenése.
 45. Tücsök Dorottya: Új Nemzeti Kiválóság Program zárókonferencia, Budapest 2018.05.24. Befogadó felsőoktatás: a szuperdiverzitás konstrukciói és a változó ideológiák.
Érzékenyítő előadások, tréningek

 • Holecz Margit – Nagyné Kiss Anna: Érzékenyítő előadás. Avis Budget Group BSC, Diversity Day. Budapest, 2017. március 24. Tények és tévhitek a siketekről.
 • Tücsök Dorottya: ELTE BTK Budapest. 2017. április 6-7. A Két- és Többnyelvűségi Diákműhely bemutatása az Egyetemi Anyanyelvi Napokon.
 • Hámori Ágnes: Érzékenyítő előadásblokk tartása a nyelvi hátrány/ Nyelvesély témákban a Károli Gáspár Tanítóképző Főiskolai Karon, Budapest. 2017.10.26. Nyelv, tudás és esélyek.
 • Nagyné Kiss Anna: Érzékenyítő előadásblokk tartása a nyelvi hátrány/ Nyelvesély témákban a Károli Gáspár Tanítóképző Főiskolai Karon, Budapest. 2017.10.26. Nyelv, tudás és esélyek.
 • Romanek Péter Zalán: Életút-előadás a Hallássérült Tanintézetek Siketek Világnapja rendezvényén, Budapest. 2018.09.24. “Az én életutam.”