Publikációk

Bartha Csilla – Holecz Margit – Romanek Péter Zalán 2016. Bimodális kétnyelvűség, nyelvi-szociokulturális változatosság és hozzáférés: A JelEsély modelleredményei és távlatai. In: Bartha Csilla (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Akadémiai Kiadó: Budapest. 337–370.

Holecz Margit – Bartha Csilla 2017. Vizuális fonológia: Jelnyelvek fonológiája és a vizuális annotáció támogatása. Beszédkutatás 2017. 205–221.

Holecz Margit – Bartha Csilla – Varjasi Szabolcs 2016. Új paradigma vagy térfoglalás? – Nyelvhasználók a periférián és a többnyelvűség kritikai (nyelvi) tájképe. In: Bartha Csilla (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Akadémiai Kiadó: Budapest. 73–90.

Romanek Péter Zalán 2017. A prelingvális siketek nyelvelsajátítása – kitekintés. Anyanyelv-pedagógia. 2017/2. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=677

Vargha András – Borbély Anna 2017. Új klasszifikációs módszerek alkalmazása a kétnyelvűség és az etnikai identitás kutatásában. Statisztikai Szemle, 95 (8–9), 805–822. DOI: 10.20311/stat2017.08-09.

Bokor Julianna – Bartha Csilla – Hattyár Helga 2018. Két módszer között… egy empirikus vizsgálat gyógypedagógusok körében Anyanyelv-pedagógia 2018. 2. szám http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=729

Borbély Anna 2016. Sustainable bilingualism and language shift: longitudinal research in Romanian–Hungarian bilingual Kétegyháza (Hungary). Acta Linguistica Hungarica / Acta Linguistica Academica 63/1: 23–61.

Hámori Ágnes 2017. Diskurzusműfaj, séma és forgatókönyv: A „vicc” műfaj sémájának jellemzői és kiépülési dinamikája a társas interakciókban. Magyar Nyelv 113: 311−329. http://real.mtak.hu/67277/1/HamoriA_MNy_17_3_u.pdf

Holecz Margit – Ökrös Ferenc – Bartha Csilla 2017. A siketek és nagyothallók munkaerőpiaci és személyes sikerének nyelvi és nyelvi szocializációs tényezői. Anyanyelv-pedagógia 10/3: 5–21.

Pachné Heltai Borbála – Bartha Csilla 2017. Ideologies and practices in a kindergarten offering early education in Northern Sámi outside the Sámi homeland. APPLES – Journal of Applied Language Studies 11/3: 7–28. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56278

Pachné Heltai Borbála 2017. Kisebbségi nyelvoktatás – egy finnországi példa. Édes Anyanyelvünk XXXIX(2): 16. (2017) link: http://anyanyelvapolo.hu/edes-anyanyelvunk-pdf/ea-2017-XXXIX-2.pdf

Bartha Csilla – Hámori Ágnes – Holecz Margit 2018. Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és NyelvEsély projektben: Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje. In: Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk.) Grammatika és oktatás – Időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat tanulmánykötet. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság: Budapest. 373–399.

Bartha Csilla – Holecz Margit 2017. Esélyteremtés, kölcsönös bevonódás és a jelnyelvi sztenderdizáció dilemmája: A JelEsély projektum céljai, módszerei és eredményei. In: Fazakas Noémi – Benő Attila (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum Egyesület: Kolozsvár. 205–212.

Bartha Csilla – Holecz Margit 2017. Jelnyelvi-élőnyelvi szótárépítés a 21. században – A korpusznyelvészet új perspektívái. In: Fazakas Noémi – Benő Attila (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum Egyesület: Kolozsvár. 213–225.

Bokor Julianna – Hámori Ágnes – Nagyné Kiss Anna 2017. A magyarországi siketoktatás gyakorlatáról. In: Benő Attila – Fazekas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7–9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum-Egyesület: Kolozsvár. 252–273.

Borbély Anna 2017. Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben. In: Fazakas Noémi – Benő Attila (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7–9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum Egyesület: Kolozsvár. 27–37.

Borbély, Ana 2017. Bilingvismul în decursul vieţii: acceptarea diversităţii lingvistice. Berényi, Maria (szerk.) Simpozion. Comunicările celui de al XXVI-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (Giula = Gyula, 12–13 noiembrie 2016). Giula, Publicaţie a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria = Magyarországi Románok Kutatóintézete. 197–209.

Hámori Ágnes – Nagyné Kiss Anna – Romanek Péter Zalán – Tarr Zoltán – Tücsök Dorottya 2017. Jelnyelvi hozzáférés és átjárhatóság: A JelEsély Szótár és Jelkincstár tartalmi jellemzői és technikai megvalósítása – képekkel. In: Benő Attila ─ Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. EME: Kolozsvár. 226–241.

Hámori Ágnes 2018. Diskurzusműfajok és beszélt nyelvi szövegtípusok: szociokulturális gyakorlat, elsajátítás és tudás az oktatásban és a mindennapokban. In: Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk): Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság: Budapest.

Holecz Margit – Bartha Csilla 2017. A Magyar Jelnyelvi Korpusz: A (szociolingvisztikai) kutatások új lehetőségei és kihívásai. In: Fazakas Noémi – Benő Attila (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum Egyesület: Kolozsvár. 241–251.

Romanek Péter Zalán 2017. Multimodalitás és multikompetencia – általános nyelvi megfontolások a hallássérültek grammatika(oktatásához). In: Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk.): Grammatika és oktatás – Időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat tanulmánykötet. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság: Budapest.

Bartha Csilla: „Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség” c. műhelykonferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda. 2017. szept. 22-23. Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság és reflexivitás: A vizuális nyelvek kritikai nyelv(észet)i tájképe. Plenáris előadás.

Borbély Anna: 2016. Plenáris előadás. 19. Élőnyelvi Konferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Marosvásárhely. 2016. szeptember 7–9. Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben.

Bartha Csilla: Plenáris előadás. MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1. Multimodális szemiotikai repertoárok, jelelő közösségek és az autenticitás régi-új ideológiái: Reflexív, kritikai nyelvészeti közelítések a magyarországi „siketoktatás” és -kutatás esélyteremtő gyakorlatához.

Bartha Csilla: Magyar Nyelvstratégiai Intézet Nyelvünkben otthon? − Esélyt mindenkinek! című konferencia. Budapest, 2017. szeptember 12. Nyelvi hátrány vagy nyelvesély? Az anyanyelvűség, leszakadás és társadalmi sikeresség konstrukciói és az esélyteremtő oktatás. Plenáris előadás.

Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán: 3rd International Conference of the World Federation of the Deaf (WFD), Budapest. 2017.11.08-10. Diversity, shared, re-shaped authenticities and partnership in learning and knowledge construction: The SIGNificant Chance Project.

Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán: 8th Visual Learning Conference, Budapest. 2018.04.28. Rethinking linguistic patterns of the Hungarian Sign Language: What Do the Deaf’s Viewpoints Tell Us about Their Perception?

Bartha Csilla: Second International Conference on Sociolinguistics (ICS2), plenáris előadás. Budapest. 2018.09.06-08. Multimodal semiotic repertoires, signing communities and the era of biocultural diversity

Bartha Csilla – Márku Anita (megjelenés alatt). Multimodalitás és transzlingvális gyakorlatok kisebbségi közösségekben (munkacím). In: Csernicskó István és Márku Anita (szerk.): Kutatásmódszertani kihívások a 21. században: empíria, kutatói etika és adatfeldolgozás (munkacím). Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Várható megjelenés: 2019 január.

Hámori Ágnes (megjelenés alatt). “Jó lett, Taven baktali!” Egy orális kultúra vizualitása: a cigány nyelv meg-JEL-enései a Youtube szemiotikai terében. In: Tódor Erika Mária (szerk.): Válogatás a Nyelvi tájkép c. konferencia (2017. szept. 23. Csíkszereda) előadásaiból. Várható megjelenés: 2018.

Márku Anita (megjelenés alatt). Kárpátaljai magyarul a mémek világában. Dégi Zsuzsanna – Tankó Enikő – Tódor Erika-Mária (szerk.): Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség I-II. Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszéke, valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete szervezésében. Konferenciakötet. Csíkszereda. ISBN 978-606-975-015-5 Várható megjelenés: 2018.

Márku Anita (megjelenés alatt): Kárpátaljai magyarul a virtuális térben (munkacím). In: Acta Beregsasiensis. Várható megjelenés 2019.

Pachné Heltai Borbála (megjelenés alatt). Kommodifikáció, médiadiskurzus, kódváltás. Egy rádióműsor többnyelvű társalgásrészleteinek elemzése. In: Csepregi Márta – Salánki Zsuzsa (szerk.): A többnyelvűség dinamikája. A többnyelvűség megnyilvánulásai finnugor nyelvű közösségekben. Budapesti Finnugor Füzetek 23. Eötvös Kiadó: Budapest. Várható megjelenés: 2018.

Schmidt Ildikó (megjelenés alatt). Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációja a befogadó iskola szempontjából. Dégi Zsuzsanna – Tankó Enikő – Tódor Erika-Mária (szerk.): Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség I-II. Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszéke, valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete szervezésében. Konferenciakötet. Csíkszereda. ISBN 978-606-975-015-5 Várható megjelenés: 2018.

Schmidt Ildikó (megjelenés alatt). Óvodáskorú bevándorló kisgyermekek magyar nyelvi fejlesztése. Gyermeknevelés. Várható megjelenés: 2018-2019.

Tücsök Dorottya (megjelenés alatt). A tanárképzésben részt vevő hallgatók nyelvi ideológiái. In: Anyanyelv-pedagógia. Várható megjelenés: 2018.

Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán 2017. Multimodalitás, hitelesség, résztvevői szerepek a siketoktatásban – Tények, lehetőségek, távlatok. Kézirat. MTA NYTI TTK

Csanálosi Erzsébet 2018. Munkahelyi kommunikációs akadálymentesítés bemutatása siket és nagyothalló munkavállalók számára egy magyarországi nagyfoglalkoztató gyakorlatán keresztül. Jelnyelvi tolmácsképzős szakdolgozat. SINOSZ: Budapest.

Csernyák Hajnalka 2017. A mentális lexikon működése az anyanyelvi szinten jelnyelvet használó siket és nagyothalló személyeknél. Diplomamunka. SZTE BTK: Szeged.

Nagyné Kiss Anna 2017. A magyarországi siketek bimodális kétnyelvűségének korpuszalapú vizsgálata. Diplomamunka. ELTE BTK: Budapest.

Pachné Heltai Borbála 2017. Nyelvcsere és szezonális migráció egy többnyelvű magyarországi közösségben: Nyelvi gyakorlatok, ideológiák és kommodifikáció társadalmi folyamatok nexusában. Doktori disszertáció. ELTE BTK. link

Sztari Bernadett 2018. Szemantikai különbségek a magyar jelnyelvben: percepciós vizsgálat a siket jelnyelvhasználó személyek körében. Jelnyelvi tolmácsképzős szakdolgozat. SINOSZ: Budapest.