Publikációk

Bartha Csilla – Holecz Margit – Romanek Péter Zalán 2016. Bimodális kétnyelvűség, nyelvi-szociokulturális változatosság és hozzáférés: A JelEsély modelleredményei és távlatai. In: Bartha Csilla (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Akadémiai Kiadó: Budapest. 337–370.

Holecz Margit – Bartha Csilla 2017. Vizuális fonológia: Jelnyelvek fonológiája és a vizuális annotáció támogatása. Beszédkutatás 2017. 205–221.

Holecz Margit – Bartha Csilla – Varjasi Szabolcs 2016. Új paradigma vagy térfoglalás? – Nyelvhasználók a periférián és a többnyelvűség kritikai (nyelvi) tájképe. In: Bartha Csilla (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Akadémiai Kiadó: Budapest. 73–90.

Romanek Péter Zalán 2017. A prelingvális siketek nyelvelsajátítása – kitekintés. Anyanyelv-pedagógia. 2017/2. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=677

Vargha András – Borbély Anna 2017. Új klasszifikációs módszerek alkalmazása a kétnyelvűség és az etnikai identitás kutatásában. Statisztikai Szemle, 95 (8–9), 805–822. DOI: 10.20311/stat2017.08-09.

Pachné Heltai Borbála 2017. Kisebbségi nyelvoktatás – egy finnországi példa. Édes Anyanyelvünk XXXIX(2): 16. (2017) link: http://anyanyelvapolo.hu/edes-anyanyelvunk-pdf/ea-2017-XXXIX-2.pdf

Bartha Csilla: „Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség” c. műhelykonferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda. 2017. szept. 22-23. Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság és reflexivitás: A vizuális nyelvek kritikai nyelv(észet)i tájképe. Plenáris előadás.

Borbély Anna: 2016. Plenáris előadás. 19. Élőnyelvi Konferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Marosvásárhely. 2016. szeptember 7–9. Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben.

Bartha Csilla: Plenáris előadás. MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1. Multimodális szemiotikai repertoárok, jelelő közösségek és az autenticitás régi-új ideológiái: Reflexív, kritikai nyelvészeti közelítések a magyarországi „siketoktatás” és -kutatás esélyteremtő gyakorlatához.

Bartha Csilla: Magyar Nyelvstratégiai Intézet Nyelvünkben otthon? − Esélyt mindenkinek! című konferencia. Budapest, 2017. szeptember 12. Nyelvi hátrány vagy nyelvesély? Az anyanyelvűség, leszakadás és társadalmi sikeresség konstrukciói és az esélyteremtő oktatás. Plenáris előadás.

Borbély, Anna: Individual sustainable bilingualism types in the process of language shift. (recenzálás alatt álló tanulmány) (hivatkozással a NyelvEsélyre)
Bartha Csilla – Hámori Ágnes ─ Holecz Margit 2017. Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és Nyelvesély projektben: Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje. In: Grammatika és oktatás konferencia kötete (megjelenés alatt)

Bartha Csilla – Holecz Margit 2017. Esélyteremtés, kölcsönös bevonódás és a jelnyelvi sztenderdizáció dilemmája: A JelEsély projektum céljai, módszerei és eredményei. In: 19. Élőnyelvi Konferencia kötete (megjelenés alatt)

Bartha Csilla – Holecz Margit 2017. Jelnyelvi-élőnyelvi szótárépítés a 21. században – A korpusznyelvészet új perspektívái. In: 19. Élőnyelvi Konferencia kötete. (megjelenés alatt)

Bartha Csilla – Pachné Heltai Borbála: Ideologies and practices in a kindergarten offering early education in Northern Sámi outside the Sámi homeland. APPLES – Journal of Applied Language Studies. (Közlésre elfogadva, megjelenés alatt)

Bokor Julianna – Hámori Ágnes – Nagyné Kiss Anna 2017. A magyarországi siketoktatás gyakorlatáról az iskolai vizsgálatok tükrében. In: 19. Élőnyelvi Konferencia kötete (megjelenés alatt)

Borbély Anna 2017. Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben. In: 19. Élőnyelvi Konferencia kötete (megjelenés alatt)

Borbély, Ana: Bilingvismul în decursul vieţii (Életen át tartó kétnyelvűség). In: XXVI. Szimpózium előadásai kötetben. (megjelenés alatt)

Hámori Ágnes 2017. Diskurzusműfajok és beszélt nyelvi szövegtípusok: szociokulturális gyakorlat, elsajátítás és tudás az oktatásban és a mindennapokban. In: Grammatika és oktatás c. konferenciakötet (megjelenés alatt)

Hámori Ágnes 2017. „Diskurzusműfaj, séma és forgatókönyv: A „vicc” műfaj sémájának jellemzői és kiépülési dinamikája a társas interakciókban. Magyar Nyelv, 2017/3. (megjelenés alatt)

Hámori Ágnes – Nagyné Kiss Anna – Romanek Péter Zalán – Tarr Zoltán – Tücsök Dorottya: Jelnyelvi hozzáférés és átjárhatóság. A JelEsély szótár és Jelkincstár tartalmi jellemzői és technikai megvalósítása. In: 19. Élőnyelvi Konferencia kötete. (megjelenés alatt)

Holecz Margit – Ökrös Ferenc – Bartha Csilla 2017. A siketek és nagyothallók munkaerőpiaci és személyes sikerének nyelvi és nyelvi szocializációs tényezői. Anyanyelv-pedagógia. (megjelenés alatt)

Holecz Margit – Bartha Csilla 2017. A Magyar Jelnyelvi Korpusz: A (szociolingvisztikai) kutatások új lehetőségei és kihívásai. In: 19. Élőnyelvi Konferencia kötete. (megjelenés alatt)

Romanek Péter Zalán 2017. Multimodalitás és multikompetencia – általános nyelvi megfontolások a hallássérültek (grammatika)oktatásához. 2017. Grammatika és oktatás c. konferencia kötetben (megjelenés alatt)

Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán 2017. Multimodalitás, hitelesség, résztvevői szerepek a siketoktatásban – Tények, lehetőségek, távlatok. Kézirat. MTA NYTI TTK