Publikációk

Bartha Csilla – Holecz Margit – Romanek Péter Zalán 2016. Bimodális kétnyelvűség, nyelvi-szociokulturális változatosság és hozzáférés: A JelEsély modelleredményei és távlatai. In: Bartha Csilla (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Akadémiai Kiadó: Budapest. 337–370.

Holecz Margit – Bartha Csilla 2017. Vizuális fonológia: Jelnyelvek fonológiája és a vizuális annotáció támogatása. Beszédkutatás 2017. 205–221.

Holecz Margit – Bartha Csilla – Varjasi Szabolcs 2016. Új paradigma vagy térfoglalás? – Nyelvhasználók a periférián és a többnyelvűség kritikai (nyelvi) tájképe. In: Bartha Csilla (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Akadémiai Kiadó: Budapest. 73–90.

Romanek Péter Zalán 2017. A prelingvális siketek nyelvelsajátítása – kitekintés. Anyanyelv-pedagógia. 2017/2. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=677

Vargha András – Borbély Anna 2017. Új klasszifikációs módszerek alkalmazása a kétnyelvűség és az etnikai identitás kutatásában. Statisztikai Szemle, 95 (8–9), 805–822. DOI: 10.20311/stat2017.08-09.

Bokor Julianna – Bartha Csilla – Hattyár Helga 2018. Két módszer között… egy empirikus vizsgálat gyógypedagógusok körében Anyanyelv-pedagógia 2018. 2. szám http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=729

Borbély Anna 2016. Sustainable bilingualism and language shift: longitudinal research in Romanian–Hungarian bilingual Kétegyháza (Hungary). Acta Linguistica Hungarica / Acta Linguistica Academica 63/1: 23–61.

Hámori Ágnes 2017. Diskurzusműfaj, séma és forgatókönyv: A „vicc” műfaj sémájának jellemzői és kiépülési dinamikája a társas interakciókban. Magyar Nyelv 113: 311−329. http://real.mtak.hu/67277/1/HamoriA_MNy_17_3_u.pdf

Holecz Margit – Ökrös Ferenc – Bartha Csilla 2017. A siketek és nagyothallók munkaerőpiaci és személyes sikerének nyelvi és nyelvi szocializációs tényezői. Anyanyelv-pedagógia 10/3: 5–21.

Pachné Heltai Borbála – Bartha Csilla 2017. Ideologies and practices in a kindergarten offering early education in Northern Sámi outside the Sámi homeland. APPLES – Journal of Applied Language Studies 11/3: 7–28. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56278

Egyéb konferencia-kiadványokban és folyóiratokban közzétett tantárgy-pedagógiai közlemények

Pachné Heltai Borbála 2017. Kisebbségi nyelvoktatás – egy finnországi példa. Édes Anyanyelvünk XXXIX(2): 16. (2017) link: http://anyanyelvapolo.hu/edes-anyanyelvunk-pdf/ea-2017-XXXIX-2.pdf

Bartha Csilla – Hámori Ágnes – Holecz Margit 2018. Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és NyelvEsély projektben: Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje. In: Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk.) Grammatika és oktatás – Időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat tanulmánykötet. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság: Budapest. 373–399.

Bartha Csilla – Holecz Margit 2017. Esélyteremtés, kölcsönös bevonódás és a jelnyelvi sztenderdizáció dilemmája: A JelEsély projektum céljai, módszerei és eredményei. In: Fazakas Noémi – Benő Attila (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum Egyesület: Kolozsvár. 205–212.

Bartha Csilla – Holecz Margit 2017. Jelnyelvi-élőnyelvi szótárépítés a 21. században – A korpusznyelvészet új perspektívái. In: Fazakas Noémi – Benő Attila (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum Egyesület: Kolozsvár. 213–225.

Bokor Julianna – Hámori Ágnes – Nagyné Kiss Anna 2017. A magyarországi siketoktatás gyakorlatáról. In: Benő Attila – Fazekas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7–9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum-Egyesület: Kolozsvár. 252–273.

Borbély Anna 2017. Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben. In: Fazakas Noémi – Benő Attila (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7–9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum Egyesület: Kolozsvár. 27–37.

Borbély, Ana 2017. Bilingvismul în decursul vieţii: acceptarea diversităţii lingvistice. Berényi, Maria (szerk.) Simpozion. Comunicările celui de al XXVI-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (Giula = Gyula, 12–13 noiembrie 2016). Giula, Publicaţie a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria = Magyarországi Románok Kutatóintézete. 197–209.

Hámori Ágnes – Nagyné Kiss Anna – Romanek Péter Zalán – Tarr Zoltán – Tücsök Dorottya 2017. Jelnyelvi hozzáférés és átjárhatóság: A JelEsély Szótár és Jelkincstár tartalmi jellemzői és technikai megvalósítása – képekkel. In: Benő Attila ─ Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. EME: Kolozsvár. 226–241.

Hámori Ágnes 2018. Diskurzusműfajok és beszélt nyelvi szövegtípusok: szociokulturális gyakorlat, elsajátítás és tudás az oktatásban és a mindennapokban. In: Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk): Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság: Budapest.

Holecz Margit – Bartha Csilla 2017. A Magyar Jelnyelvi Korpusz: A (szociolingvisztikai) kutatások új lehetőségei és kihívásai. In: Fazakas Noémi – Benő Attila (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum Egyesület: Kolozsvár. 241–251.

Romanek Péter Zalán 2017. Multimodalitás és multikompetencia – általános nyelvi megfontolások a hallássérültek grammatika(oktatásához). In: Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk.): Grammatika és oktatás – Időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat tanulmánykötet. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság: Budapest.

Hámori Ágnes – Horváth Viktória 2019. Társalgás, beszélőváltás és diskurzusszerveződés új megközelítésben – fonetikai jellemzők és pragmatikai tényezők összefüggései magyar társalgásokban. Pilot study. In: Gósy Mária (szerk.) Beszédkutatás 27. MTA Nyelvtudományi Intézet: Budapest. 134–153.

Schmidt Ildikó 2018. Nyelvelsajátítás vagy nyelvtanulás? Óvodáskorú bevándorló kisgyermekek magyar nyelvi fejlesztése. Gyermeknevelés: 26–33.

Tücsök Dorottya 2019. Tanárképzésben részt vevő hallgatók nyelvi ideológiái: a (nyelvi) másság konstruálódása. Anyanyelv-pedagógia 11/2: 5–15. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/2019_2/Anyp_XII_2019_2_1.pdf

 

Pachné Heltai Borbála 2017. Kisebbségi nyelvoktatás – egy finnországi példa. Édes Anyanyelvünk XXXIX(2): 16. (2017) link: http://anyanyelvapolo.hu/edes-anyanyelvunk-pdf/ea-2017-XXXIX-2.pdf

Bartha Csilla – Hámori Ágnes – Holecz Margit 2018. Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és NyelvEsély projektben: Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje. In: Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk.) Grammatika és oktatás – Időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat tanulmánykötet. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság: Budapest. 373–399.

Bartha Csilla – Holecz Margit 2017. Esélyteremtés, kölcsönös bevonódás és a jelnyelvi sztenderdizáció dilemmája: A JelEsély projektum céljai, módszerei és eredményei. In: Fazakas Noémi – Benő Attila (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum Egyesület: Kolozsvár. 205–212.

Bartha Csilla – Holecz Margit 2017. Jelnyelvi-élőnyelvi szótárépítés a 21. században – A korpusznyelvészet új perspektívái. In: Fazakas Noémi – Benő Attila (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum Egyesület: Kolozsvár. 213–225.

Bokor Julianna – Hámori Ágnes – Nagyné Kiss Anna 2017. A magyarországi siketoktatás gyakorlatáról. In: Benő Attila – Fazekas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7–9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum-Egyesület: Kolozsvár. 252–273.

Borbély Anna 2017. Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben. In: Fazakas Noémi – Benő Attila (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7–9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum Egyesület: Kolozsvár. 27–37.

Borbély, Ana 2017. Bilingvismul în decursul vieţii: acceptarea diversităţii lingvistice. Berényi, Maria (szerk.) Simpozion. Comunicările celui de al XXVI-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (Giula = Gyula, 12–13 noiembrie 2016). Giula, Publicaţie a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria = Magyarországi Románok Kutatóintézete. 197–209.

Hámori Ágnes – Nagyné Kiss Anna – Romanek Péter Zalán – Tarr Zoltán – Tücsök Dorottya 2017. Jelnyelvi hozzáférés és átjárhatóság: A JelEsély Szótár és Jelkincstár tartalmi jellemzői és technikai megvalósítása – képekkel. In: Benő Attila ─ Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. EME: Kolozsvár. 226–241.

Hámori Ágnes 2018. Diskurzusműfajok és beszélt nyelvi szövegtípusok: szociokulturális gyakorlat, elsajátítás és tudás az oktatásban és a mindennapokban. In: Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk): Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság: Budapest.

Holecz Margit – Bartha Csilla 2017. A Magyar Jelnyelvi Korpusz: A (szociolingvisztikai) kutatások új lehetőségei és kihívásai. In: Fazakas Noémi – Benő Attila (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. Erdélyi Múzeum Egyesület: Kolozsvár. 241–251.

Romanek Péter Zalán 2017. Multimodalitás és multikompetencia – általános nyelvi megfontolások a hallássérültek grammatika(oktatásához). In: Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk.): Grammatika és oktatás – Időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat tanulmánykötet. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság: Budapest.

Bartha Csilla: „Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség” c. műhelykonferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda. 2017. szept. 22-23. Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság és reflexivitás: A vizuális nyelvek kritikai nyelv(észet)i tájképe. Plenáris előadás.

Borbély Anna: 2016. Plenáris előadás. 19. Élőnyelvi Konferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Marosvásárhely. 2016. szeptember 7–9. Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben.

Bartha Csilla: Plenáris előadás. MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1. Multimodális szemiotikai repertoárok, jelelő közösségek és az autenticitás régi-új ideológiái: Reflexív, kritikai nyelvészeti közelítések a magyarországi „siketoktatás” és -kutatás esélyteremtő gyakorlatához.

Bartha Csilla: Magyar Nyelvstratégiai Intézet Nyelvünkben otthon? − Esélyt mindenkinek! című konferencia. Budapest, 2017. szeptember 12. Nyelvi hátrány vagy nyelvesély? Az anyanyelvűség, leszakadás és társadalmi sikeresség konstrukciói és az esélyteremtő oktatás. Plenáris előadás.

Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán: 3rd International Conference of the World Federation of the Deaf (WFD), Budapest. 2017.11.08-10. Diversity, shared, re-shaped authenticities and partnership in learning and knowledge construction: The SIGNificant Chance Project.

Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán: 8th Visual Learning Conference, Budapest. 2018.04.28. Rethinking linguistic patterns of the Hungarian Sign Language: What Do the Deaf’s Viewpoints Tell Us about Their Perception?

Bartha Csilla: Second International Conference on Sociolinguistics (ICS2), plenáris előadás. Budapest. 2018.09.06-08. Multimodal semiotic repertoires, signing communities and the era of biocultural diversity

Bartha Csilla – Holecz Margit: Conference on Interdisciplinary Approaches to Linguistic Theory 2 (CIALT-2), Berlin. 2018.10.26. Poszter-prezentáció. Diversity, criticality and evidence-based approaches to bi /multimodal languaging within the Deaf community in Hungary.

Borbély Anna: 28. Szimpózium – Magyarországi Románok Kutatóintézete, Gyula. 2018.11.10-11. Orientări în cercetările lingvisti ce interacademice ungaro–române asupra comunităţilor româneşti din Ungaria.

Bartha Csilla – Pachné Heltai Borbála – Romanek Péter Zalán – Lakatos Péter – Tima Péter – Szarvas Gabriella: PELIKON 2018 – A nyelv perspektívája az oktatásban, Eger. 2018.11.15. NyelvEsély panel MTA NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport bemutatkozása.

Bartha Csilla – Romanek Péter: Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 7. A magyar nyelv hálózatos leírása, ELTE, Budapest. 2018.11.22-23. A jelnyelvi lexikalitás hálózatos újraértelmezése.

Bartha Csilla: „Félidőben” – Eredmények és perspektívák Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási program Bölcsészeti és társadalomtudományi munkacsoportjának konferenciája és szakmai vitája, Szeged. 2018.10.17. Szociokulturális változatosság, reflexivitás és partnerség a tanulásban és tudásformálásban.

Bartha Csilla: Esélyovi – NyelvEsély szakmai nap és tapasztalatcsere pedagógusokkal, Hodász. 2019.05.23. Nyelvi és kulturális változatosság, kétnyelvűség, hozzáférés és tanulás a cigány gyermekek esélyei – lehetőségek és változás.

Bartha Csilla: Nyelvi és kulturális találkozások a 21. századi tudásszerzésben konferencia, Budapest 2019.04.03-05. Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság – Kritikai nyelv(észet)i tájkép.

Rézműves Melinda: előadás az MTA Nyelvtudományi intézetben osztatlan tanári szakos hallgatók számára, Budapest. 2019.07.10. Hodászi jó gyakorlatok a cigány gyermekek oktatása területén.

Rézműves Melinda: Szakmai workshop az ELTE BTK osztatlan tanári szakos hallgatóival, Hodász. 2019.05.22. Jó gyakorlatok egy település életében: Lina Biztos Kezdet Gyerekház, cigány nemzetiségi óvoda, cigány egyházak: görög katolikus és a hit gyülekezet helyi tagozata, cigány népi kultúra színterei.

Ványi Ágnes – Szűcs Antal Mór – Keksz Ernőné: Nyelvi és kulturális találkozások a 21. századi tudásszerzésben konferencia, Budapest. 2019.04.03-05. Mesezene avagy paradigmaváltás az olvasástanításban – műhely.

Raátz Judit 2019. A hallásértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata a tanórákon. In: Szivák Judit – Csányi Kinga (szerk.): A szövegértés mint tanulási képesség fejlesztése. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest. 119–134. wp-content/uploads/2019/09/A-sz%C3%B6veg%C3%A9rt%C3%A9s-mint-tanul%C3%A1si-k%C3%A9pess%C3%A9g-fejleszt%C3%A9s_INTERA.pdf

Raátz Judit 2019. A tanulói kommunikáció fejlesztése drámapedagógiával. In: Szivák Judit – Csányi Kinga (szerk.): A tanulástámogató kommunikáció fejlesztése . Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest. 68–92.  http://mindenkiiskolaja.elte.hu/wp-content/uploads/2019/09/A-sz%C3%B6veg%C3%A9rt%C3%A9s-mint-tanul%C3%A1si-k%C3%A9pess%C3%A9g-fejleszt%C3%A9s_INTERA.pdf

Raátz Judit 2019. Az olvasástechnika és a szövegértés fejlesztése. In: Szivák Judit – Csányi Kinga (szerk.): A szövegértés mint tanulási képesség fejlesztése. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest. 7–21. http://mindenkiiskolaja.elte.hu/wp-content/uploads/2019/09/A-sz%C3%B6veg%C3%A9rt%C3%A9s-mint-tanul%C3%A1si-k%C3%A9pess%C3%A9g-fejleszt%C3%A9s_INTERA.pdf

Bokor Julianna – Hattyár Helga (megjelenés alatt). Siket gyermekek nyelvi repertoárjának vizsgálata. 20. Élőnyelvi konferencia kötete: Budapest. Várható megjelenés éve: 2019-2020.

Csernyák Hajnalka (megjelenés alatt): A mentális lexikon működése jelnyelvhasználók körében. In: Grétsy László (szerk.) Édes Anyanyelvünk: Budapest. Várható megjelenés éve: 2019.

Gyarmathy Dorottya – Krepsz Valéria – Dér Csilla Ilona – Hámori Ágnes – Horváth Viktória (megjelenés alatt). Háttércsatorna-jelzések: határterület és új szempontok a diskurzusok elemzésében. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. XXVII.. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – KRE: Budapest. Várható megjelenés éve: 2020.

Schmidt Ildikó (megjelenés alatt). Az írás és az olvasás tanítása eltérő vizuális kultúrában szocializálódott gyermekeknek: az írásirány és a szenzomotoros képességek fejlesztése. THL2. Várható megjelenés éve: 2020.

Schmidt Ildikó (megjelenés alatt). Az alfabetizálás szerepe a magyar nyelvtudás kialakulásában. PeLiKon2018 – A nyelv perspektívája az oktatásban. Eger. Várható megjelenés éve: 2020.

Tóth Etelka (megjelenés alatt). Miért nehéz a nyelvtörténet? In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. XXVII.. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – KRE: Budapest. Várható megjelenés éve: 2020.

Tóth Etelka (megjelenés alatt): Szocializáció – nyelv – digitális kisgyermekkor [munkacím]. Várható megjelenés: 2020.

Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán 2017. Multimodalitás, hitelesség, résztvevői szerepek a siketoktatásban – Tények, lehetőségek, távlatok. Kézirat. MTA NYTI TTK

Csanálosi Erzsébet 2018. Munkahelyi kommunikációs akadálymentesítés bemutatása siket és nagyothalló munkavállalók számára egy magyarországi nagyfoglalkoztató gyakorlatán keresztül. Jelnyelvi tolmácsképzős szakdolgozat. SINOSZ: Budapest.

Csernyák Hajnalka 2017. A mentális lexikon működése az anyanyelvi szinten jelnyelvet használó siket és nagyothalló személyeknél. Diplomamunka. SZTE BTK: Szeged.

Nagyné Kiss Anna 2017. A magyarországi siketek bimodális kétnyelvűségének korpuszalapú vizsgálata. Diplomamunka. ELTE BTK: Budapest.

Pachné Heltai Borbála 2017. Nyelvcsere és szezonális migráció egy többnyelvű magyarországi közösségben: Nyelvi gyakorlatok, ideológiák és kommodifikáció társadalmi folyamatok nexusában. Doktori disszertáció. ELTE BTK. link

Sztari Bernadett 2018. Szemantikai különbségek a magyar jelnyelvben: percepciós vizsgálat a siket jelnyelvhasználó személyek körében. Jelnyelvi tolmácsképzős szakdolgozat. SINOSZ: Budapest.

Bartha Csilla et al. 2019. Tájékoztató munkaanyag a Litván Köztársaság Nagykövetsége, valamint a Litván Nyelv Bizottsága megkeresésére a magyar nyelvszabályozással kapcsolatos kérdésekről. MTA Nyelvtudományi Intézet, Többnyelvűségi Kutatóközpont, Nyelvi jogi Munkacsoport (Borbély Anna – Hámori Ágnes – Raátz Judit – Holecz Margit – Liszi Katalin – Tücsök Dorottya – Szarvas Gabriella – Tima Péter – Nagy Noémi): Budapest.

Bokor Julianna 2019. A magyarországi siket gyermekek oktatásának kérdései. A nyelvi teljesítmény értékelése bimodális kétnyelvűségben. Doktori disszertáció. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola.

Borbély Anna 2019. A nyelvi tájkép mint oktatási erőforrás a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskolában. In: Balányi Klára – Mayer Éva – Hegedűs Sándor (szerk.): A nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata. Magyarországi nemzetiségi körkép. Barátság melléklete, 2019. szeptember 15. 3–8. http://nemzetisegek.hu/repertorium/2019/04/beliv_15-47.pdf

Keszy-Harmath Dániel Lóránd 2019. A tanári kommunikáció kvalitatív és kvantitatív vizsgálata. Doktori disszertáció. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola.

Lakatos Péter 2019. A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskolai hátrányok okai és megoldási lehetőségei. Doktori disszertáció. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola.

Pachné Heltai Borbála 2019. A Gyermeknevelés folyóirat. In: Anyanyelv-pedagógia 11/2: 54–58. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/2019_2/Anyp_XII_2019_2_7.jav.pdf

Pachné Heltai Borbála 2019. Nyelvi ideológiák az iskolában: egy német nemzetiségi iskola példája. In: Balányi Klára – Mayer Éva – Hegedűs Sándor (szerk.): A nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata. Magyarországi nemzetiségi körkép. Barátság melléklete, 2019. szeptember 15. 28–33. http://nemzetisegek.hu/repertorium/2019/04/beliv_15-47.pdf

Romanek Péter Zalán 2019. „A tudományokat is emberek működtetik”. Interjú a 25 tehetséges ember története című kiadványban. KRQ Kommunikációs Kft. a Polifarbe Vegyipari Zrt. támogatásával: Budapest. 34–35.

Schmidt Ildikó 2019. Migráns gyermekek nyelvi integrációja a magyar közoktatásban (Esettanulmány: egy afgán testvérpár egy budapesti iskolában). Doktori disszertáció. PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola.

Szarvas Gabriella 2019. Művészi jelnyelvhasználat – színterek, műfajok, befogadás.  XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia: Budapest.

Szarvas Gabriella 2019. Művészi jelnyelvhasználat, siketkultúra és irodalom jelnyelven. Diplomamunka. ELTE BTK Alkalmazott nyelvészet mesterszak: Budapest.

Tima Péter 2019. A rap autenticitás gyakorlatai: utcától az iskoláig. Diplomamunka. ELTE BTK Alkalmazott nyelvészet mesterszak: Budapest.